gototopgototop
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เรียนรู้อาเชียน เรียนรู้เพื่อนบ้าน ผ่านวรรณกรรมลาว" Print
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี, ผศ.ทรงวุฒิ ศรีวิไล, อาจารย์ศักดิพงษ์ โสภาจร,และนายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ ได้นำนักศึกษาภาคปกติ (บรรพชิตและคฤหัสถ์) ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "เรียนรู้อาเชียน เรียนรู้เพื่อนบ้าน ผ่านวรรณกรรมลาว" ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโดยศูนย์ข้อมูลลาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น, สำนักงานวัฒนธรรมและสโมสรนักเขียนภาคอีสาน นอกจากนี้ได้รับเชิญนายพิษณุ จันทร์วิทัน เอกอัครราชทูตไทยประจำ สปป.ลาว,ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "เรียนรู้เพื่อนบ้าน สปป.ลาว ผ่านวรรณกรรม" และเสวนาจากนักเขียนซีไรต์ลาวปี 2549 โดยคุณดวงเดือน บุนยาวง, ปี2551 โดยคุณโอทอง คำอินซู และนายปราโมทย์ ในจิต นักแปลวรรณภาษาลาว และในช่วงบ่ายได้มีการแบ่งกลุ่มเสวนาออกเป็นกลุ่มเพื่อให้ผู้สนใจได้เข้าร่วม