gototopgototop
เปิดงานวันวิชาการ ณ หอศิลปวัฒนธรรมกาฬสินธุ์ วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ Print
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ, และ คณาจารย์ มมร.วิทยาเขตอีสาน เป็นประธานเปิดงานวันวิชาการ ณ หอศิลปวัฒนธรรมกาฬสินธุ์ วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ในเชิงประจักษ์ ได้แสดงความรู้ ความสามารถจากการเรียนรู้ และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนได้นำผลงานการจัดการเรียนการสอนมาแสดง ให้กับนักเรียน นักศึกษา คณะครู ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ซึ่งภายในงานมีการแสดงผลงานทางวิชาการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย ของภาควิชาการศึกษาทั่วไป, ภาควิชานาฎศิลป์, ภาค วิชาดุริยางคศิลป์, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, งานปริญญาตรี, สโมสร นักศึกษา สภานักศึกษา และกิจกรรมแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบนเวที เช่น การบรรเลงดนตรีไทย, ดนตรีสากล, การขับร้องประสานเสียง, การ แสดงนาฎศิลป์ไทย, ดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน