gototopgototop
อบรมปฏิบัติธรรมของนักศึกษาภาคปกติ (คฤหัสถ์) ชั้นปีที่ 4 Print
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ดำเนินจัดอบรมปฏิบัติธรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เทมอสุดท้าย ณ วัดป่ารัตนมงคล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีพระวรชัด ปยุตฺโต อาจารย์ประจำ มมร.วิทยาเขตอีสาน และนางสาวเฉลิมพร มงคุณโคตร ผู้ดูแลนักศึกษาเข้าอบรมในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันช่วยทางวัดทาสีบริเวณรอบร้ัววัดและบริเวณศาลาด้วย