gototopgototop
งานวันมาฆบูชาประจำปี 2556 Print
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้จัดงานวันมาฆบูชา ประจำปี 2556 ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2556  นำโดยพระเทพพุทธิมุนี เจ้าอาวาสวัดศรีจันพระอารามหลวง และพระเณรวัดศรีจันทร์ ได้ร่วมใจจัดงานวันมาฆบูชา ประจำปี 2556 นี้ขึ้นมา นอกจากนี้กิจกรรมภายในงานมี ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียน และสวดมนต์..นั่งสมาธิ ภาวนา...บุญในวันมาฆบูชา