gototopgototop
การประชุมสภาวิชาการ 2556 Print

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดประชุมสภาวิชาการ โดยมีคณะผู้บริหารจากแต่ละวิทยาเขตเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน โดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มีผู้บริการเข้าร่วมประชุม ได้แก่ พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รก. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. รก. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ รก. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต เป็นต้น ในวาระการประชุมเน้นเรื่องการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการงานและการดำเนินงานของส่วนงานมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย