gototopgototop
งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษานักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2555 Print
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556 งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทบาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ หัวหน้างานกิจการนักศึกษาและคณะ ร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้ร่วมจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ประจำปี 2555 ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร มมร.วิทยาเขตอีสาน และได้นินมต์พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีได้กล่าวให้โอวาทและเปิดกิจกรรมดังกล่าว และได้นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย เพื่อแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา นอกจากนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้อนุเคราะห์บุคลากร คือ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการบรรยายเรื่อง การเตรียมความพร้อมสู้การเลือกงานของนักศึกษาในอนาคตเป็นอย่างมาก และงานกิจการนักศึกษาได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆมากมายของนักศึกษาด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 พระมหาศุภชัย สุภิจฺโจ หัวหน้างานกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน
 พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ กล่าวให้โอวาทและเปิดโครงการ
 ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู้การเลือกงานของนักศึกษาในอนาคต
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การดำเนินการเตรียมงาน
 
 
 
 
 
 

งานกิจการนักศึกษา ขอขอบคุณนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกคน ที่ได้ร่วมกันจัดโครงการและแสดงความยินให้กับรุ่นพี่