gototopgototop
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556 Print
There are no translations available.

 
สามเณรทีผ่านการบวชภาคฤดูร้อนแล้ว สามารถเข้าศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาได้ที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  จ. เลย ซึ่งสามเณรจะได้ศึกษาเล่าเรียนทั้งรายวิชาทางโลก ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เป็นต้น เหมือนโรงเรียนสามัญศึกษาทั่วไป อีกทั้งยังมีรายวิชาเรียนทางพระปริยัติธรรมที่เพิ่มเติมขึ้นมาด้วย ทางโรงเรียนสาธิต ฯ มีทุนสำหรับสามเณรเรียนดี ทุนนี้สามารถศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญาเอก
 

ดาวนโหลดกำหนดการ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556

ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าโครงการ

ดาวน์โหลดคำสอบท่อง ชุดที่ 1

ดาวน์โหลดคำสอบท่อง ชุดที่ 2

 

หรือเข้าดูรายละเอียดในเว็บไซต์ได้ที http://satit.mbuisc.ac.th