gototopgototop
โครงการอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร ณ คอนสาร ชัยภูมิ Print

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม  2556 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร ณ  ที่บ้านผาเบียด คอนสาร ชัยภูมิ   นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ดร.พระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ พระอาจารย์ขวัญประชา ธมฺมวุฑฺโฒ   พระทวี อภโย  อ. วรเทพ เวียงแก . เอกชาตรี สุขเสน  อ. อภิชิต เหมือยไธสง อ. สุทธินันท์ พรมพันธ์ใจ   พร้อมนักศึกษาปี4  มมร.อส    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาตนเอง ของเด็กนักเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาตนเอง ของเด็กนักเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร ซึ่งโครงการนี้ จะเป็นโครงการที่ต่อเนื่องในระยะยาว คือตั้งแต่วันที่ 10-20 มีนาคม  2556