gototopgototop
ปฏิบัติธรรมประจำปี ภาคปกติ Print

เมื่อวันที่ 2-4 กันยายน 2554 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ดำเนินโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม ระดับปริญญาตรี (คฤหัสถ์) ประจำปี 2554 ขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาศีลธรรม มมร.วิทยาเขตอีสาน วัดป่าสามัคคีสันติธรรม บ้านค้อ-หนองสวรรค์ ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น  เพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะที่ดีแก่นักศึกษาและสามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้ทั้งในและนอกรั้วมหาวิทยาลัย โดยมี พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ, พระขวัญประชา ธมฺมวุฑฺโฒ, พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ และคณาจารย์-เจ้าหน้าที่ มมร.อส. ได้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย

 

กิจกรรมภายในโครงการ

 

ที่มา : ศูนย์บริการวิชาการ มมร.วิทยาเขตอีสาน