gototopgototop
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2556 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Print

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 สืบเนื่องจากโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2556 และวันนี้เป็นวันที่สอง โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ เป็นผู้บรรยายเรื่อง ทิศทางมหาวิทยาลัยไทยในยุคอาเซี่ยน ในมุมมองของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้น พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี กล่าวสรุปและให้คำแนะนำแก่บุคลากร มมร.อส. และปรารภถึงเป้าหมายของมหาวิทยาลัยในปี 2556 ด้วย หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่บุคลากร มมร.อส.