gototopgototop
สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ขอนแก่น ฝึกปฏิบัติการด้านไอที Print

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดขอนแก่น ฝึกอบรมด้านไอที ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จำนวนประมาณ 40 ท่าน ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชน ได้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในจังหวัดขอนแก่นอยุ่เสมอ ทุกๆปี ซึ่่งส่งผลให้การทำงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการวิชาการ นับเป็นอีกหนึ่งภาระกิจของมหาวิทยาลัยที่ได้มีโอกาสให้บริการกับองค์กรภาครัฐแห่งนี้