gototopgototop
ตรวจสอบรายชื่อ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปี 2556 Print
There are no translations available.

 

 

 

**ระดับปริญญาตรีรอบโควต้าประกาศผลแล้วนะครับ ดูรายชื่อ

 

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (สอบคัดเลือก รอบที่ 1)

- มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

- ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

- สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง

- สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

 

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (สอบคัดเลือก รอบที่ 2)

- มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

- สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง

 

ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (สอบคัดเลือก)

- มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

- สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง

- สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

update รายชื่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ นางสาวมยุรี พินิจลึก ฝ่ายทะเบียนและวัดผล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.043-242-386

 

ระดับปริญญาโท ภาคปกติ (สอบคัดเลือก)

- สาขาการบริหารการศึกษา

- สาขาพุทธศาสตร์และปรัชญา

 

ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ  (สอบคัดเลือก)

- สาขาการบริหารการศึกษา

- สาขาพุทธศาสตร์และปรัชญา

update รายชื่อระดับปริญญาโท ภาคปกติและภาคพิเศษ นายหาร บึงสพาน  ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตวิทยาลัย

 

ระดับปริญญาเอก ภาคปกติ (สอบคัดเลือก)

- สาขาการบริหารการศึกษา

 

ระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ  (สอบคัดเลือก)

- สาขาการบริหารการศึกษา

 

update รายชื่อระดับปริญญาเอก ภาคปกติและภาคพิเศษ นางสาวศริญญา เผือกนอก  ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตวิทยาลัย