gototopgototop
โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก Print

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดประชมคณาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญา โท-เอก ณ ห้องประชุมย่อย อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร โดยมีพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. ดูแลตลอดงาน ซึ่งผู้ร่วมเข้าฟังบรรยายนั้น ได้รับความรู้จาก รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ในเรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา : ทัศนะต่อการศึกษาในศตวรรษที่ 21