gototopgototop
ขั้นตอนการอนุมัติจบการศึกษา Print
There are no translations available.

 
 

6 ขั้นตอน ทำไปทีละขั้นตอนนะคะ

 
1.นักศึกษาเรียนและสอบครบตามหลักสูตร (ผลการเรียนผ่านทุกวิชา)
2.ติดต่อขอรับคำร้องขอจบการศึกษาที่งานทะเบียนและวัดผล
3.นักศึกษากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบ ดังต่อไปนี้
 
- 3.1 สำเนาใบประกาศนียบัตรนักธรรมชั้นเอก (สำหรับนักศึกษาบรรพชิต) 2 ฉบับ
- 3.2 สำหนาใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้นเอก 1 ฉบับ
- 3.3 สำเนาวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ฉบับ
- 3.4 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
- 3.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือสุทธิ 1 ฉบับ
- 3.6 สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา 1 ฉบับ
- 3.7 รูปถ่ายสีขนาด 1.5 นิ้ว  6 รูป
 
(นักศึกษาบรรพชิตห่มคลุม นักศึกษาคฤหัสถ์สวมชุดครุยประจำคณะ ไม่สวมแว่นตาดำ เขียนชื่อ-นามสกุล คณะให้ชัดเจนหลังรูปถ่าย )
โดยชุดครุยประจำแต่ละคณะดังนี้
 
 - คณะสังคมศาสตร์ ชุดครุยแถบหน้าอกสีน้ำเงิน
 - คณะมนุษยศาสตร์ ชุดครุยแถบหน้าอกสีแดง
 - คณะศึกษาศาสตร์ ชุดครุยแถบหน้าอกสีเขียว
 - คณะศาสนาและปรัชญา ชุดครุยแถบหน้าอกสีขาว
 
 
4.นักศึกษายื่นคำร้องขอจบการศึกษาที่เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบเมื่อนักศึกษาไม่ค้างชำระค่าบำรุงการศึกษา
เจ้าหน้าที่การเงินลงนาม
5.ยื่นคำร้องขอจบการศึกษาที่เจ้าหน้าที่ห้องสมุด เมื่อนักศึกษาไม่ติดค้างหนังสือ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดลงนาม
6.ยื่นคำร้องขอจบการศึกษาที่เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล
 
 

ดาวน์โหลดเอกสารที่ใช้ในการอนุมัติจบ