gototopgototop
พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฏีบัณฑิต พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. Print
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 เป็นวันรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งปีนี้ พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน ได้จัดงานแสดงความยินดี และคณะผู้บริหารราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นำโดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มอบให้ ดร.สุชาติ โคตรทุม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นำคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เป็นจำนวนมาก