gototopgototop
มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น Print
เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ นายก้องพิพัฒน์ กองคำ, นายจำนงค์ นามมา, นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จัดตกแต่งขบวนรถบุพชาติสงกรานต์ขึ้น โดยร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ในวันที่ 13 เมษายน 2556 นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประดับรถบุพชาติเป็นจำนวนมาก และมีประชาชนในจังหวัดขอนแก่น ร่วมเดินในขบวนด้วย ในปีนี้ทางด้านเทศบาลนครขอนแก่น รณรงค์ให้ประชาชนเล่นน้ำอย่างประหยัด (ซิดแทนสาด)