gototopgototop
ปฐมนิเทศโครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ปี 2556 พระนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชา Print
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี   พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตอีสาน พระทวี อภโย  พระมหาประสงค์ กิตติญาโณ  พระประสงค์ ภูริญาณเมธี ดร. พระวรชัด ปยุตฺโต พระธงชัย กตชโย ปฐมนิเทศโครงการธุดงปฏิบัติกรรมฐานของพระนักศึกษา ในวันที่ 18 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2556 ณ วัดป่าหินหมากเป้งและวัดผาตากเสื้อ จังหวัดหนองคาย 14.00 – 15.00 น นักศึกษาพรอมกันที่ มมร.วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น 16.00 – 18.00 น. ลงทะเบียน/รับเอกสารและเขาห้อประชุมอบรมขอวัตรปฏิบัติตามแนวพระกรรมฐาน 19.00 – 23.00 น. ทำวัตรสวดมนต์เย็น/รับกรรมฐาน โดย พระครูวินัยธรเชาวพิทย์ สุธีโร