gototopgototop
โครงการธุดงปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ปี 2556 Print
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตอีสาน พระทวี อภโย  พระมหาประสงค์ กิตติญาโณ พระวรชัด ปยุตฺโต และ พระธงชัย กตชโย เวลา 09.30 – 11.00 น. เดินทางไปถวายรับโอวาทจาก พระธรรมดิลก ณ วัดป่าแสงอรุณ ในโครงการธุดงปฏิบัติกรรมฐาน  จากนั้น เวลา 11.00 – 16.00 น. ออกเดินทางมุ่งสู่ วัดหินหมากเป้ง จังหวัดหนองคาย/ปลักกลดในที่ที่กำหนด(ปฏิบัติตามขอวัตรปฏิบัติหรือกิจวัตรของวัดหินหมากเป้ง)