gototopgototop
การเปิดซองครุภัณฑ์ทางการศึกษา Print

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้กำหนดเปิดซองครุภัณฑ์ทางการศึกษา โดยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ในการดำเนินสอบราคาครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 (1) และมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย