gototopgototop
โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-28 สิงหาคม 2559 Print
There are no translations available.

ประมวลภาพ โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-28 สิงหาคม 2559 ซึ่งมีประเทศพระสงฆ์จากประเทศจีน เวียดนาม เมียนมาร์ กัมพูชา ลาว และไทย เข้าร่วมโครงการ