gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386

- 13 Sep. 2011 : The last day for sending Final Exam
- 19-21-23 Sep. 2011 Undergraduate Final Exam Day
- 20 Nov. 2011 : พิธีประทานปริญญาบัตร

กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
โครงการบุญกุ้มข้าวใหญ่และประเพณีบุญเผวดเทศน์มหาชาติ
Written by Administrator   
There are no translations available.

เมื่อวันที่ 9 - 11 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการบุญกุ้มข้าวใหญ่และประเพณีบุญเผวดเทศน์มหาชาติ พร้อมการมีส่วนร่วมจากชุมชน ในจังหวัดขอนแก่น โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพหลัก อีกทั้งยังเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบทอดประเพณีอันดีงาม โดยได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก พระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
Read more...
 
ตามรอยเส้นทางครูบาอาจารย์สายกรรมฐาน
Written by Administrator   
There are no translations available.

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี พาคณาจารย์ตามรอยเส้นทางพระกรรมฐาน ซึ่งเป็นเส้นทางกลับจากบ้านคุณแม่ของอาจารย์วรเทพ เวียงแก ซึ่งเป็นการพาคณะไปตามเส้นทางพระกรรมฐาน เยี่ยมชมบารมีพระกรรมฐาน กราบครูบาอาจารย์พระสุปฏิปันฺโน 
Read more...
 
หลวงปู่ไม อินฺทสิริ เยี่ยมและให้กำลังใจ มมร.อส. ในพิธีบุญกุ้มข้าวใหญ่
Written by Administrator   
There are no translations available.

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้รับความเมตตานุเคราะห์จากหลวงปู่ไม อินฺทสิริ เยี่ยมและให้กำลังใจคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา อีกทั้งยังได้เมตตา เจิมแผ่นทอง มอบน้ำพระพุทธมนต์ ในช่วงเช้าของงานพิธีบุญกุ้มข้าวใหญ่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
Read more...
 
พิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่อาจารย์วรเทพ เวียงแก
Written by Administrator   
There are no translations available.

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 วันนี้เป็นพิธีฌาปนกิจ คุณแม่ของอาจารย์วรเทพ เวียงแกคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เดินทางไปร่วมงานศพคุณแม่ของท่านอาจารย์วรเทพ เวียงแก ณ จังหวัดอุดรธานี โดยมี พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. พระมหวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้ช่วยเอกชาตรี สุขเสน อาจารย์สุทธินันท์ พรหมพันธ์ใจ อาจารย์บรรจง วังหล้า  อาจารย์ ธนากร ชูสุขเสริม พระอาจารย์ทวี อภโย คัมภีรภาพ คงสำรวย นายวิไล ไชยทาง
Read more...
 
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว อ.วรเทพ เวียงแก
Written by Administrator   
There are no translations available.

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เดินทางไปร่วมงานศพคุณแม่ของท่านอาจารย์วรเทพ เวียงแก ณ จังหวัดอุดรธานี โดยมี ผู้ช่วยเอกชาตรี สุขเสน ผศ.ดร.วิทูล ทาชา อาจารย์แก่นเพชร แฝงสีพล อ.ธนากร ชูสุขเสริม อ.คัมภีรภาพ คงสำรวย นายวิไล ไชยทาง  ในพิธีฌาปนกิจศพ จะดำเนินการในวันที่ 9 มีนาคม 2560 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว เวียงแก มา ณ โอกาสนี้
Read more...
 
ออกนิเทศ : นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ ไวท์เฮาส์บีช แอนด์ สปา 2560
Written by Administrator   
There are no translations available.

เมื่อวันที่ 3 - 5 มีนาคม 2560 รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข ประธานหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ออกนิเทศนักศึกษา ณ ไวท์เฮาส์บีชรีสอร์ทแอนด์สปา เกาะสมุย  ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี  ซึ่งเป็นโรงแรมที่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปี 4 ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งผลจากการประเมินเป็นที่พอใจอย่างยิ่งของผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานของโรงแรมไวท์เฮาส์บีชรีสอร์ทแอนด์สปา
Read more...
 
ออกนิเทศ : นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ โรงแรมออคิด 2560
Written by Administrator   
There are no translations available.

เมื่อวันที่ 1- 2 มีนาคม 2560 รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข ประธานหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ออกนิเทศนักศึกษา ณ โรงแรมออคิดเดเซีย รีสอร์ท เกาะภูเก็ต ถ. โคกโตนด ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต  ซึ่งเป็นโรงแรมที่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปี 4 ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งผลจากการประเมินเป็นที่พอใจอย่างยิ่งของผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานของโรงแรมออคิดเดเซีย
Read more...
 
การติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษา มมร.อส.
Written by Administrator   
There are no translations available.


เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการการติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ขอนแก่น จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เดินทางมาเข้าตรวจเยี่ยม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยมี อาจารย์ประจำหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้แก่ รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร
Read more...
 
พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช คณะสงฆ์ในจังหวัดขอนแก่น เจริญชัยมงคลคาถา ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
Written by Administrator   
There are no translations available.

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 พระสงฆ์ในจังหวัดขอนแก่น เจริญชัยมงคลคาถา ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง เนื่องในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช โดยมีคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ได้แก่ พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี พระครูธรรมาภิสมัย ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ในพระอุโบสถวัดศรีจันทร์พระอารามหลวง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกอบการพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระมหามุนีวงศ์
Read more...
 
มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21
Written by นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   
There are no translations available.


เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน พร้อมคณาจารย์เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์วิทยาเขตอีสาน ได้นำตัวแทนนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา เข้าร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Read more...
 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 5 of 197

MBUISC Top Managers

Phradhamadilok
MBUISC Consultant
Phrakrupaladdhamajariyawat
(Phramasakorn Chitungkaro)
Vice Rector

รวมคำสั่ง มมร.อส.

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Student Services

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC