gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386

- 13 Sep. 2011 : The last day for sending Final Exam
- 19-21-23 Sep. 2011 Undergraduate Final Exam Day
- 20 Nov. 2011 : พิธีประทานปริญญาบัตร

กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
พิธีแสดงมุทิตาจิตแก่บัณฑิตใหม่ ประจำปี 2559 มมร.อส.
Written by Administrator   
There are no translations available.

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2560 เป็นพิธีแสดงมุทิตาจิตและซักซ้อมรับประทานปริญญาบัตรบัณฑิตใหม่ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระเทพพุทธิมุนี เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง เป็นประธานเปิดโครงการ ในช่วงเช้าบัณฑิตใหม่ร่วมถ่ายรูปหมู่ จากนั้นเดินขบวนผ่านซุ้มต้นจามจุรี โดยมีพ่อแม่พี่น้องยืนเป็นกำลังใจตลอดทาง และรับชมการประกวดต้องเพลงสากลคู่
Read more...
 
โครงการสัมมนาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปี5
Written by Administrator   
There are no translations available.

เมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 2560 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดย อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี ได้จัดโครงการสัมมนาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ณ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปี 5  โดยมีพระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีเป็นประธาน เปิดโครงการโดยมีอาจารย์ปรีดา ปัญญาจันทร์
Read more...
 
กิจกรรมรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ มมร.อส. และชุมชน
Written by Administrator   
There are no translations available.

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ ร่วมกับชุมชน โดยมีพระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีเป็นประธาน พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ในโครงการมีการประกวดบทเพลงสากลคู่ของนักศึกษา ประกวดก่อเจดีย์ทราย ประกวดแต่งคำประพันธ์  ในช่วงบ่ายเป็นพิธีรดน้ำดำหัว โดยได้รับความเมตตานุเคราะห์ จากพระครูธรรมสารพินิจ เจ้าอาวาสวัดโนนชัยวนาราม เป็นประธาน
Read more...
 
งานปัจฉิมนิเทศ ภาคปกติและภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
Written by Administrator   
There are no translations available.

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 ภาคปกติและภาคพิเศษ ณ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร โดยในช่วงเช้ารุ่นน้องรอมอบดอกไม้ให้กับรุ่นพี่ปี 4 และ ปี5 พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. เป็นประธานเปิดโครงการและมอบประกาศนียบัตร จากนั้นนักศึกษาร่วมร้องเพลงพระคุณที่สาม และโอวาทจากคณาจารย์
Read more...
 
ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
Written by Administrator   
There are no translations available.

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 พระอาจารย์ทวี อภโย อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้ออกเดินทางตรวจเยี่ยม นักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ที่ได้ออกค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร ณ วัดป่ากาญจนาภิเษก อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เพื่อไปช่วยในการสร้างศาสนสถาน โดยกำหนดการออกค่ายครั้งนี้ เริ่มขึ้นในวันที่ 5-9 เมษายน 2560
Read more...
 
บรรยากาศการสอบรอบรับตรง โควตา มมร.อส.
Written by Administrator   
There are no translations available.

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ รอบโควตา ประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ โดยมีคณะกรรมการควบคุมการสอนอย่างเคร่งครัด ได้แก่ อาจารย์ธนกร ชูสุขเสริมและอาจารย์ถาวร วรบุตร จากนั้น เมื่อนักศึกษาสอบข้อเขียนเสร็จสิ้นแล้ว จึงเข้าสอบสัมภาษณ์กับคณาจารย์ประจำหลักสูตร ซึ่งการสอบครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
Read more...
 
โครงการสัมมนานักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
Written by Administrator   
There are no translations available.

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการสัมมนานักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยมีนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 5 ที่ได้ทำการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ณ ศูนย์บริการวิชาการสิรินธร พร้อมทั้งมีรุ่นพี่เล่า
Read more...
 
โครงการบุญกุ้มข้าวใหญ่และประเพณีบุญเผวดเทศน์มหาชาติ
Written by Administrator   
There are no translations available.

เมื่อวันที่ 9 - 11 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการบุญกุ้มข้าวใหญ่และประเพณีบุญเผวดเทศน์มหาชาติ พร้อมการมีส่วนร่วมจากชุมชน ในจังหวัดขอนแก่น โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพหลัก อีกทั้งยังเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบทอดประเพณีอันดีงาม โดยได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก พระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
Read more...
 
ตามรอยเส้นทางครูบาอาจารย์สายกรรมฐาน
Written by Administrator   
There are no translations available.

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี พาคณาจารย์ตามรอยเส้นทางพระกรรมฐาน ซึ่งเป็นเส้นทางกลับจากบ้านคุณแม่ของอาจารย์วรเทพ เวียงแก ซึ่งเป็นการพาคณะไปตามเส้นทางพระกรรมฐาน เยี่ยมชมบารมีพระกรรมฐาน กราบครูบาอาจารย์พระสุปฏิปันฺโน 
Read more...
 
หลวงปู่ไม อินฺทสิริ เยี่ยมและให้กำลังใจ มมร.อส. ในพิธีบุญกุ้มข้าวใหญ่
Written by Administrator   
There are no translations available.

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้รับความเมตตานุเคราะห์จากหลวงปู่ไม อินฺทสิริ เยี่ยมและให้กำลังใจคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา อีกทั้งยังได้เมตตา เจิมแผ่นทอง มอบน้ำพระพุทธมนต์ ในช่วงเช้าของงานพิธีบุญกุ้มข้าวใหญ่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
Read more...
 
More Articles...
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 6 of 198

MBUISC Top Managers

Phradhamadilok
MBUISC Consultant
Phrakrupaladdhamajariyawat
(Phramasakorn Chitungkaro)
Vice Rector

รวมคำสั่ง มมร.อส.

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Student Services

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC