gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386

- 13 Sep. 2011 : The last day for sending Final Exam
- 19-21-23 Sep. 2011 Undergraduate Final Exam Day
- 20 Nov. 2011 : พิธีประทานปริญญาบัตร

กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ธุดงค์ปฏิบัติธรรม มมร.อส.2559 (วันที่ 23 วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน)
Written by Administrator   
There are no translations available.

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559  พระนักศึกษา พักปฏิบัติธรรมที่ลานหิน เงื้อมผา บริเวณเชิงเขาใกล้วัดพระพุทธบาทคําน้อย อําเภออุบลรัตน์อีก 1 วัน จากนั้นทํากิจของวัดลงไปช่วยกันกวาดลานวัด ฉันน้ำปานะ  พร้อมกันที่ศาลาวัด สวดมนต์ทําวัตรเย็น พักอิริยาบถและปฏิบัติธรรมที่กลดของตนเองตามอัธยาศัย วันนี้ได้รับความเมตตานุุเคราะห์ จากพระเทพพุทธิมุนีเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ) ตรวจเยี่ยมพระธุดงค์ โดยมีวิทยาลัยศาสนศาสตร์เป็นเจ้าภาพดูแลเรื่องภัตตาหารในวันนี้
Read more...
 
ธุดงค์ปฏิบัติธรรม มมร.อส.2559
Written by Administrator   
There are no translations available.

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี คณาจารย์และพระนักศึกษาบรรพชิต ได้ออกเดินธุดงค์กรรมฐาน ในช่วงเช้าเป็นการสวดมนต์ทำวัตรเช้า จากนั้นออกรับบิณฑบาตในหมู่บ้าน จากนั้นออกเดินธุดงค์ไปที่วัดพระพุทธบาทภูคำน้อย และปฏิบัติภารกิจส่วนตัว ในช่วงเย็นได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ธ.
Read more...
 
งานวันก่อตั้ง มมร.อส. 2559
Written by Administrator   
There are no translations available.

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดงานวันก่อตั้ง มมร.อส. โดยในช่วงเช้าเป็นการตักบาตรเช้าของบุคลากร ศิษย์เก่าและนักศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี - เอก จากนั้นนักศึกษาตั้งขบวนผ้าป่าบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย และทำพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา และเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี กีฬาสีสัมพันธ์ จากทั้ง 4 สี 
Read more...
 
บรรยากาศ เตรียมงานวันก่อตั้ง มมร.อส. 2559 ภาคปกติและภาคพิเศษ
Written by Administrator   
There are no translations available.

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559 คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เตรียมงานวันก่อตั้ง มมร.อส ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 18 ธันวาคม 2559 โดยในช่วงเช้าของกำหนดการ จะมีพิธีตักบาตรเช้า ถวายผ้าป่าการศึกษา ถวายภัตตาหาร กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ภาคปกติและภาคพิเศษ
Read more...
 
ถวายภัตตาหารเพลและเก้าอี้พระคณาจารย์และพระนักศึกษา
Written by Administrator   
There are no translations available.

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผศ.วิทูล ทาชา ได้เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและอาหารกลางวัน พระคณาจารย์ พระนักศึกษาและบุคลากร เนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิดและสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก พร้อมทั้งถวายเก้าอี้ จำนวน 150 ตัว โดยมีพระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. เป็นประธาน สวดอนุโมทนาพร้อมพระคณาจารย์และนักศึกษา
Read more...
 
นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านกอกหนองผือ
Written by Administrator   
There are no translations available.

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้ออกนิเทศ  โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ ซึ่งมีนางไปรยาพร  โตดีชัย  เป็นนักศึกษาปฏิบัติการสอน สามารถควบคุมดูแลผู้เรียนได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานและงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
Read more...
 
นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์
Written by Administrator   
There are no translations available.

เมื่อวันที่  29 พฤศจิกายน 2559 อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้ออกนิเทศ  โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์  ซึ่งมีนางกุลสตรี เหล่าอัน  เป็นนักศึกษาปฏิบัติการสอน สามารถควบคุมดูแลผู้เรียนได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานและงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
Read more...
 
นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.อุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์
Written by Administrator   
There are no translations available.

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้ออกนิเทศ รร.เทศบาลคำใหญ่ปันน้ำใจ ซึ่งมีนางสาวอัษฎาภรณ์  จ้อยสูงเนิน  เป็นนักศึกษาปฏิบัติการสอน สามารถควบคุมดูแลผู้เรียนได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานและงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี

Read more...
 
นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านม่วงหวาน
Written by Administrator   
There are no translations available.

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้ออกนิเทศ รร.บ้านม่วงหวาน ซึ่งมีนางสาวนุชนภา งามมีฤทธิ์ และนางสาวบุุบผา แก้วขาว  เป็นนักศึกษาปฏิบัติการสอน สามารถควบคุมดูแลผู้เรียนได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานและงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี

Read more...
 
ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน : 2559
Written by Administrator   
There are no translations available.

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 โดยมีพระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ประจำหลักสูตร มคอ 3-5 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ การนำอาหารเข้าไปในชั้นเรียน การปรับปรุงอาคาร การสอบธรรมศึกษา
Read more...
 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 8 of 198

MBUISC Top Managers

Phradhamadilok
MBUISC Consultant
Phrakrupaladdhamajariyawat
(Phramasakorn Chitungkaro)
Vice Rector

รวมคำสั่ง มมร.อส.

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Student Services

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC