gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386

- 13 Sep. 2011 : The last day for sending Final Exam
- 19-21-23 Sep. 2011 Undergraduate Final Exam Day
- 20 Nov. 2011 : พิธีประทานปริญญาบัตร

กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน มมร.อส. 2560
Written by Administrator   
There are no translations available.

เมื่อวันที่ 16-17 กรกฏาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา ส่วนกลาง ได้จัดตรวจประเมินคุณภาพภายในประจำปี 2561 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ชั้น 2 โดยมี สาขาที่ได้รับการตรวจประเมินในครั้งนี้ คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญา  ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
Read more...
 
สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคนอกเวลาราชการ 2/2560
Written by Administrator   
There are no translations available.

เมื่อวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2560 สำหรับภาคนอกเวลาราชการ ณ ห้องประชุม 313 อาคารหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก ประกอบด้วยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการปกครอง สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยมีพระใบฎีกาทวี อภโย อาจารย์วรเทพ เวียงแก อาจารย์สมควร ข่าสะโปน อาจารย์ณฐอร ศรีแก้ว อาจารย์คัมภีรภาพ คงสำรวย เป็นคณะกรรมการควบคุมการสอบในครั้งนี้
Read more...
 
โครงการสัมมนานักศึกษาใหม่ และ สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2561
Written by Administrator   
There are no translations available.

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการสัมมนานักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2561 ในรอบรับตรง โควตา และ จัดสอบนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบสอบคัดเลือก ณ อาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา และ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9 โดยโครงการสัมมนานักศึกษาใหม่ โควตา ได้รับความเมตตานุเคราะห์จากรองอธิการบดี พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี เป็นผู้บรรยาย
Read more...
 
โครงการบุญเผวดเทศน์มหาชาติ 2561 (ตอนเช้า วันสอง)
Written by Administrator   
There are no translations available.

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 (เช้า งานบุญเผวดเทศน์มหาชาติ) วันนี้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดงานบุญเผวดเทศน์มหาชาติเป็นวันที่สองของการจัดโครงการบุญเผวดเทศน์มหาชาติ ฟังเทศน์พันพระคาถาในเวลาประมาณ 4.00 น. จากนั้นนักศึกษาร่วมกันถวายกัณฑ์เทศน์ และอาหารบิณฑบาต โดยมีพระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ธ. เป็นประธานในการรับบิณฑบาต บริเวณ ใต้อาคารสิรินธร ถวายภัตตาหารพระภิกษุสามเณร
Read more...
 
โครงการบุญเผวดเทศน์มหาชาติ 2561 มมร.อส.
Written by Administrator   
There are no translations available.

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการบุญเผวดเทศน์มหาชาติ โดยในช่วงบ่ายเป็นการเดินขบวนแห่พระอุปคุตและผ้าเผวดจากโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เข้าสู่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และสวดมนต์เย็น ในช่วงค่ำเป็นการแสดงพระธรรมเทศนา โดย พระมหาวิรุธ วิโรจโน ดร. และ พระมหาสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม ดร. และพบกันอีกครั้งในเวลา 4.00 น. ของวันที่ 10 มีนาคม 2561
Read more...
 
ประกาศ !!! ผลสอบธรรมศึกษา (ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2561) ออนไลน์และตรวจข้อสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3 2561 มมร.อส.
Written by Administrator   
There are no translations available.

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2561  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดสอบธรรมศึกษาออนไลน์และตรวจข้อสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ กลุ่มที่ 3 ตามประกาศ มมร.วิทยาเขตอีสาน ที่ 09/2560 ข้อปฏิบัติในการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษานักธรรมชั้นเอกและธรรมศึกษาชั้นเอก จำนวน 15 รูป/คน  โดยมีพระมหาชัชวาลย์ ฐิตคุโณ และ อ.คัมภีรภาพ คงสำรวย เป็นกรรมการกำกับห้องสอบ
Read more...
 
อบรม E-Port : งานประกันคุณภาพการศึกษา
Written by Administrator   
There are no translations available.

 
เมื่อวันที่ 2ึ7-28 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดอบรมโปรแกรม E-Port โดยงานประกันคุณภาพการศึกษา มมร ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9 ประกอบด้วย ดร.วสิฐพัชร์ วาฤทธิ์ นางสาววันดี บุญล้อม นางสาวจุฑามาศ เทพเทียมทัด นางสาวอัมพิกา กลิ่นฟุ้ง นางสาวเบญจวรรณ อุ่อรุณ นายวิชิต ทองประเสริญ 
Read more...
 
สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม ได้เดินทางมายังวัดป่าวิเวกธรรม
Written by Administrator   
There are no translations available.


เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม ได้เดินทางมายังวัดป่าวิเวกธรรม จังหวัดขอนแก่น ในการเตรียมการพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระโสภณวิสุทธิคุณ วิ. (หลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก) พร้อมการต้อนรับจากศิษยานุศิษย์จากวัดป่าวิเวกธรรมและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
Read more...
 
กีฬา มมร สัมพันธ์ ครั้งที่ 5 อีสานเกมส์ วันแรก -ตุ้มโฮมฮักแพง พาแลงสีส้ม- (วันแรก)
Written by Administrator   
There are no translations available.

 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดงานกีฬา มมร สัมพันธ์ ครั้งที่ 5 อีสานเกมส์ โดยมีบุคลากรและนักศึกษาจากทุกวิทยาเขตเข้าร่วมงานกีฬาในวันนี้ ซึ่งในวันนี้เป็นพิธีเปิดงานกีฬา โดยมีกิจกรรม ตุ้มโฺฮมฮักแพง พาแลงสีส้ม พร้อมทั้งมีคณะผู้บริหาร มมร และ ผู้ว่าราชการจังหวัด ฝ่ายเมือง ร่วมให้โอวาทแก่นักกีฬา พร้อมทั้งการแสดงจากวิทยาเขตต่างๆ มากมาย ซึ่งงานตุ้มโฮมฮักแพง พาแลงสีส้ม
Read more...
 
ประกาศ !!! ผลสอบธรรมศึกษา (ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561) ออนไลน์และตรวจข้อสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 2561 มมร.อส.
Written by Administrator   
There are no translations available.

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดสอบธรรมศึกษาออนไลน์และตรวจข้อสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ กลุ่มที่ 2 ตามประกาศ มมร.วิทยาเขตอีสาน ที่ 09/2560 ข้อปฏิบัติในการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษานักธรรมชั้นเอกและธรรมศึกษาชั้นเอก จำนวน 11 รูป/คน  โดยมีพระมหาชัชวาลย์ ฐิตคุโณ และ อ.คัมภีรภาพ คงสำรวย เป็นกรรมการกำกับห้องสอบ
Read more...
 
More Articles...
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 10 of 206

MBUISC Top Managers

Phradhamadilok
MBUISC Consultant
Phrakrupaladdhamajariyawat
(Phramasakorn Chitungkaro)
Vice Rector

รวมคำสั่ง มมร.อส.

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Student Services

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC