gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” Print

เมื่อวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2557 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง ร่วมกันจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี นายณรงค์ จันทร์ลำภู ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและขึ้นบรรยายพิเศษในเรื่อง นโยบายของผู้บริหารในการพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ทางผู้จัดงานสัมมนาได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากสถาบันต่างๆ เข้าร่วมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมสัมมนา อาทิเช่น รศ.ดร. ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรและเป็นที่ปรึกษาอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มมร  มาบรรยายเรื่อง “กลยุทธการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”   อีกทั้งยังเชิญ  คุณทวี      ศรีบุศย์ดี หัวหน้าฝ่ายบริหารเครือข่าย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มาบรรยายเรื่อง  “การเตรียมความพร้อมเพื่อการเปลี่ยนผ่านจาก IPV4 เป็น IPV6”สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ถูกจัดขึ้น ณ อิงธาร รีสอร์ท จ. นครนายก ในช่วงระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจากวิทยาเขตต่างๆ เข้าร่วมอบรมจำนวน 34 รูป/คน


 
 
 


>

 

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC