gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news ประชุมประเดือน มมร.วิทยาเขตอีสาน 31 ต.ค.54
ประชุมประเดือน มมร.วิทยาเขตอีสาน 31 ต.ค.54 Print

วันที่ 31 ตุลาคม 2554 เวลา 13.00 น. มมร.วิทยาเขตอีสาน ประชุมประจำเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นการประชุมประจำทุกเดือน ในวันนี้เป็นวันเปิดภาคการศึกษาใหม่ เทอม 2/2554 ด้วย เป็นการประชุมมอบนโยบายการบริหารทุกฝ่าย และโดยเฉพาะเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความเข้มแข็ง โดยได้มอบให้อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกสาขาวิชารับผิดชอบการจัดการศึกษาให้เข้มข้นและจริงจัง มุ่งความเป็นเลิศด้านวิชาการ ให้สามารถทัดเทียมกับสถาบันชั้นนำในจังหวัดขอนแก่น คือ มมร.อส. ต้อง เล็กแต่ยิ่งใหญ่ในวิชาการ

 

 
 

 

นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสานจะต้อง “ดีและเก่งในวิชาการ” เน้นกิจกรรมเชิงวิชาการให้มาก และสนับสนุนส่งเสริมอาจารย์ที่ทำงานและเสียสละเพื่อสถาบัน  นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน (MBUISC)  ต้องมี

    M : Modernization    B : Best and bright    U : Unity   
I : Identity
     S : Standard        C : Community 
(แนวคิดจาก ดร.สุชาติ เมืองแก้ว)

 

    และในขณะที่ประชุมอยู่นั้น เจ้าหน้าที่จาก มมร.ส่วนกลาง ได้โทรศัพท์แจ้ง รักษาการแทนรองอธิการบดี พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ว่า ขณะนี้ (ขณะประชุม) น้ำได้ทะลักเข้าท่วม มมร.ส่วนกลาง ถึงอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ แล้ว ซึ่ง ท่านอธิการบดี พระเทพปริยัติวิมล และบุคลากร มมร.ส่วนกลาง ใช้เวลาต่อสู้กับทะเลน้ำมานานพอสมควรตามข่าวจากเว็บไซต์ www.mbu.ac.th แต่ก็ไม่สามารถต้านภัยธรรมชาตินี้ได้ในที่สุด แต่อย่างไรก็ตามขณะนี้

 

 
 
 
 

 

พระครูปรีชาธรรมวิธาน รักษาการแทนรองอธิกาบดี มมร.วิทยาเขตสิรินธร  ได้สั่งการนำกระสอบทรายมาอีก 500 กระสอบเพื่อสกัดกั้นน้ำดังกล่าวแต่ยังเดินทางไม่ถึง (ขณะที่น้ำท่วม) ซึ่งท่านรักษาการแทนรองอธิการบดี พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพื่อส่งกำลังใจให้ อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่บุคลากร ส่วนกลาง รวมทั้งเตรียมส่ง พระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ และทีมงาน ลงไปช่วยงานด้านนี้อีกแรง ซึ่งภาพข่าวและความเคลื่อนไหวจะมีเสนอให้ทราบต่อไป

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC