gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news การสอนภาษาอังกฤษปี 3 ทำดี มอบสิ่งของให้กับน้องๆคนพิการคนตาบอดขอนแก่น
การสอนภาษาอังกฤษปี 3 ทำดี มอบสิ่งของให้กับน้องๆคนพิการคนตาบอดขอนแก่น Print
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้นำทำความดี ทำบุญแก่น้องคนพิการคนตาบอด นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดีมมร.วิทยาเขตอีสาน ได้มอบหมายให้นักศึกษาเดินทางไปโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น เพื่อนำขนมไปมอบให้กับน้องๆ คนพิการทางสายตา และร่วมทำกิจกรรมต่างๆ มากมายเช่น จัดข้าวเที่ยงให้กับน้องๆ ช่วยแม่บ้านที่ทำกับข้าว สอบถามความเป็นอยู่น้องและสนับสนุนสินค้าจากฝีมือของน้องๆ ที่ได้ร่วมกันจัดทำในครั้งนี้
ติดต่อสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่


 
 

นักศึกษาได้ชมและเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์สินค้างานฝีมือน้องๆคนพิการคนตาบอด
 
 
สิ่งของที่นำมามอบให้กับน้องๆ คนพิการคนตาบอกในครั้งนี้


 
บรรยากาศในช่วงพักรับประทานอาหารกลางวันของน้องๆ คนพิการคนตาบอด

 
นอกจากนี้ยังได้รับคำขอบคุณจากตัวแทนน้องๆ ที่มอบให้แก่ผู้มาเยี่ยม และน้องๆได้ร่วมกันร้องเพลง (กำลังใจ) ซึ่งๆ จนน้ำตาพี่ๆไหลออกมาจากใจจริง
 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC