gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news คณาจารย์ประจำหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ สัมมนา
คณาจารย์ประจำหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ สัมมนา Print

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2554 คณาจารย์ประจำหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ ได้แก่ พระอาจารย์สมบูรณ์ อุตฺมโม พระมหาภัทรชัย ถาวรพนฺโธ พระคัมภีรภาพ มหาคมฺภีโร อาจารย์ธนกร ชูสุขเสริม อาจารย์แสงอาทิตย์ ไทยมิตร สัมมนา เรื่อง การศึกษากับการเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นประชาคม อาเชี่ยน ซึ่งอย่างน้อย ในปี 2558 นักเรียนนักศึกษา อย่างน้อยจะต้องสามารถสื่อสารได้ 2 ภาษา โดยไม่นับรวมกับภาษาประเทศตน โดย ศ.นพ.วันชัย วัตนศัพท์ ณ ห้องประชุมสัมมนาวนอุทยานเกษตร อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 
ออกเดินทางสู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 08.30 น. มุ่งหน้าสู่ห้องประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 
 
 
บริเวณทางเข้า อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรม GMS และ ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่น วิเทศศิกษา Bilingual Program บรรยายเกี่ยวกับ ความจำเป็นและสิ่งที่ต้องปรับตัวสำหรับนักศึกษาและนักเรียนไทย เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจอาเซี่ยน Asian Economic Community (AEC)
 
 
หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม คณาจารย์ได้ร่วมงาน E-Saan Fair ศูนย์รวมผลิตผลของภาคอีสาน มีสินค้านานาชนิดจำนวนมากได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งหุ่ม เครื่องจักรกลเกษตร ต้นไม้ และอื่นๆ อีกมากมาย
 
ทางวิทยากรสรุปในสิ่งที่นักเรียนนักศึกษาต้องเจอในอีก 3 ปี ดังนี้
 
1. ภาษาที่ใช้ในการติดสื่อสาร อย่างน้อย 2 ภาษา ไม่รวมภาษาประจำชาติ
2. การแข่งขันของตลาดแรงงานในแต่ละสาขาอาชีพที่สูงขึ้น
3. ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ที่ต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC