gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news มมร.วิทยาเขตอีสาน สัมมนาวิชาการส่งเสริมความเข้มแข็งในสถาบันการศึกาาและชุมชน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
มมร.วิทยาเขตอีสาน สัมมนาวิชาการส่งเสริมความเข้มแข็งในสถาบันการศึกาาและชุมชน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด Print
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 เครื่อข่ายสถาบันอุดมศึกษาอีสานตอนบน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งในสถาบันการศึกษาและชุมชน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้นำชุมชน บ้านโนนชัย ตำบลในเมือง และบ้านดอนยาง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยการนำของพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี โดยมีนายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ ผู้เสนอโครงการ และนายสุทธินันท์ พรมหมพันธ์ุใจ ที่ปรึกษาโครงการและคณะทีมงาน ที่ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2557 (กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งในสถาบันการศึกษาและชุมชน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้เชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ประจำด้านดังนี้ การเสวนาเรื่องแผนและแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน โดยพระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร., ผศ.ดลชัย ศรีสำราญ, นายธนาวุธ ก้อนใจจิตร และการเสวนากระบวนการทางกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน โดย พ.ต.ท.ภาคภูมิ พิสมัย และตัวแทนจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชนจังหวัดขอนแก่น ดำเนินรายการโดย ดร.สิทธิพร เกษจ้อย นอกจากนี้ได้นำคณะผู้เข้าอบรมเข้าศึกษาดูงานของโรงพยาบาลธัญญารักษ์จังหวัดขอนแก่นด้วย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC