gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news สัมมนายืนยันสิทธิ์ นักศึกษาใหม่ รอบรับตรง โควตา ประจำปี 2558
สัมมนายืนยันสิทธิ์ นักศึกษาใหม่ รอบรับตรง โควตา ประจำปี 2558 Print

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย ผศ.วิทูล ทาชา หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา ได้จัดสัมมนายินยันสิทธิ์ นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี รอบรับตรง โควตา เกรดเฉลี่ย 3.30 ขึ้นไป หรือมีความสามารถด้านดนตรี ในช่วงเช้าพระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้เมตตานุเคราะห์เปิดงานและกล่าวให้ข้อคิด จากนั้นพระครูสังฆรักษ์ขวัญประชา ธมฺมวุฑฺโฒ บรรยายเกี่ยวกับชีวิตในการเป็นนักศึกษา พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ได้บรรยายเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัย จากนั้น อาจารย์คัมภีรภาพ คงสำรวย ได้บรรยายเกี่ยวกับการใช้ระบบบริการการศึกษาและเทคโนโลยี ให้กับนักศึกษาใหม่ ในช่วงปิดการสัมมนา พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน แนะนำมหาวิทยาลัยและการใช้ชีวิต จากนั้นกล่าวปิดโครงการ
 
ระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้เมตตานุเคราะห์เปิดงานและกล่าวให้ข้อคิด


 
พระครูสังฆรักษ์ขวัญประชา ธมฺมวุฑฺโฒ บรรยายเกี่ยวกับชีวิตในการเป็นนักศึกษา 


 
พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ได้บรรยายเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัย 


 
อาจารย์คัมภีรภาพ คงสำรวย ได้บรรยายเกี่ยวกับการใช้ระบบบริการการศึกษาและเทคโนโลยี ให้กับนักศึกษาใหม่ 


 
 
 

 
พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน แนะนำมหาวิทยาลัยและการใช้ชีวิต จากนั้นกล่าวปิดโครงการ
 

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC