gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news มมร.วิทยาเขตอีสานและคณะสงฆ์ภาค 9 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลหลวงปู่คูณ ปริสุทโธ
มมร.วิทยาเขตอีสานและคณะสงฆ์ภาค 9 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลหลวงปู่คูณ ปริสุทโธ Print
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และคณะสงฆ์ภาค 9 ธรรมยุต นำโดย พระธรรมดิลก ดร. (สมาน สุเมโธ ปธ.9) เจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พร้อมพระสงฆ์ 50 รูป แสดงพระธรรมเทศนาแก่ศิษยานุศิษย์และประชาชนที่มาร่วมงานด้วยความเคารพศรัทธา ทั้งนี้ เจ้าคณะภาค 9 ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 10,000 บาท และคณะสงฆ์ภาค 9 (ธรรมยุต) ได้มอบเงินบริจาคอีกจำนวน 5,600 บาท เพื่อสมทบทุนในการจัดการและบำเพ็ญกุศลศพ หรือให้นำไปใช้ในกิจกรรมช่วยเหลือพระสงฆ์ที่อาพาธประจำหอผู้ป่วยหอสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามพินัยกรรมของหลวงพ่อคูณ โดยมี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีแขกผู้มีเกียรติ และประชาชนชาวไทย หลั่งไหลเข้าร่วมสักการะ สรีระสังขารของ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ อย่างไม่ขาดสาย และในเวลา 11.00 น. ได้มีพิธีถวายภัตตาหารเพลเป็นครั้งแรก โดยมีนายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป ซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระธรรมวิสุทธาจารย์ (หลวงพ่อคูณ ขันติโก) เจ้า อาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้มีแขกผู้มีเกียรติและประชาชนหลั่งไหลเข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพล และร่วมสักการะ สรีระสังขารของ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ อย่างเนืองแน่น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                      ขอบคุณภาพ/ข่าว จาก www.kku.ac.th/news
 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC