gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแสดงความจงรักภักดีแด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย
มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแสดงความจงรักภักดีแด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย Print

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยผศ.เมธี สมภักดี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น จะนำคณะข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน  พานพุ่มทอง) และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นอกจากนี้ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระมหาสมัย ผาสุโก ได้จัดโครงการ 5 ธันวาคม ทำดีเพื่อพ่อ ณ เวทีกลางเทศกาลงานไหม และประเพณีผูกเสี่ยว จังหวัดขอนแก่น  เพื่อทำพิธีมอบใบประกาศ และมอบพระให้กับผู้ที่ส่งเสริมกิจการทางพระพุทธศาสน และได้การทำการแสดงใหญ่ในชุด "มหามกุฏราชวิทยาลัย เทิดไท้ องค์ราชา 84 แคนกล่อมหล้า บารมีภูมิพล" และมีชุดการแสดงมากมายได้แก่ ชุดวีถีอีสาน บุญผะเวส เทศน์มหาชาติ และชุดเทิดไท้ พ่อหลวงไทยกับเศรษฐกิจพอเพียง มีประชาชนเข้าร่วมชมเป็นจำนวนมากเพื่อรับชมชุดการแสดงและร่วมในครั้งนี้ ในปีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา

 
 
 
 
 
 
 
พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนา โดยมีผศ.เมธี สมภักดี ตัวแทนท่านอธิการบดี มมร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชุดการแสดง มหามกุฏราชวิทยาลัย เทิดไท้ องค์ราชา 84 แคนกล่อมหล้า บารมีภูมิพล"
 
 
 
ชุดการแสดง วีถีอีสาน บุญผะเวส เทศน์มหาชาติ
 
 
 
 
 
 
ชุดการแสดง เทิดไท้ พ่อหลวงไทยกับเศรษฐกิจพอเพียง

ชุดการแสดงทั้งหมดเป็นความร่วมมือระว่างมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน กับ มมร.ศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร วิทยาลัยนาฎศิลป์การฬสินธุ์ และอาจารย์ ธีรเดช ธีรเลิศนาม อาจารย์กัลาพิภพ อาจารย์ตู่ อาจารย์เล็ก จากกรุงเทพมหานคร และอาจารย์พรสวรรค์ พรดอนก่อ

เบื้องหลังการแสดงและการถ่ายทำ เฉลิมพระเกียรติ ในปีมหามงคล 84 พรรษา
 
 
 
 
 
 
 

กำกับการแสดงโดย
พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ พระมหาสมัย ผาสุโก พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ พระขวัญประชา ธมฺมวุฑโฒ
สามารถรับชมการบันทึกการแสดงสด ติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ

 

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC