gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
สอบธรรมศึกษา 2554 Print

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิืทยาเขตอีสาน ได้ทำการสอบธรรมศึกษา ในระดับธรรมศึกษาชั้นโท และ ธรรมศึกษาชั้นเอก มีนักศึกษาจำนวนมากเล็งเห็นความสำคัญและมาร่วมสอบครั้งนี้ ในช่วงเช้า พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง ที่ปรึกษา มมร.อส. เป็นประธานพิธีเปิด พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ กล่าวถวายรายงาน พระเทพพุทธิมุนีให้โอวาทกับนักศึกษา

 พระเทพพุทธิมุนี เดินทางมาถึงมหาวิทยาลัย

  
 
 
 
นำนักศึกษาไหว้พระสวดมนต์ ก่อนเข้าสู่พิธีเปิดการสอบธรรมุศึกษาประจำปี 2554
 
 
 
 
 
 
 
พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ (พระมหาสาคร ชิตงฺกโร) กล่าวถวายรายงาน
 
 
พระเทพพุทธิมุนี กล่าวให้โอวาทและเปิดการสอบ
   
 
 
 
พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ กล่าวระเบียบปฏิบัติแม่กองธรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานและคณะกรรม ร่วมลงนามและเปิดข้อสอบ
 
 
 
 
 
คณาจารย์แจกข้อสอบและกระดาษคำตอบ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระเทพพุทธิมุนีและคณะ เดินตรวจเยี่ยมห้องสอบ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC