gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล Print
เมื่อวันที่ 13-15 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน (เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) นำโดยนายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ และนายจักราวุธ แซ่แต้ งานกิจการนักศึกษา ภาคปกติ ได้นำตัวแทนนักศึกษาต้นแบบด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล "มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง" ประกอบด้วย นายธีระบุตร ลุสีดา, นายพงศธร ไวมาตย์, นายณัฐธวัช อุ่นใจและนายสุริโย นิลภูผา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล "มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง" และนำเสนอผลงานด้านดังกล่าวฯ ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โครงการนี้มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 13 สถาบันในภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนมากมาให้ความรู้ และร่วมแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน

 
 
 
 
 
 
 ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ประธานเปิดโครงการฯ)

 นายอุทิศ บัวศรี
ผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ป.ช.

 บรรยายพิเศษ เรื่อง "คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สำคัญอย่างไรกับสังคมไทยในปัจจุบัน"

 
 
 บรรยายพิเศษเรื่อง "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการพัฒนา"

 คุณนาวิน โสภาภูมิ มูลนิธินโยบาลสุขภาวะ

 
 คุณวิจิตรา ชูสกุล มูลนิธิพัฒนาอีสาน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เสวนาหัวข้อ "ธรรมาภิบาลในองคืกรและนโยบายสาธารณะ"

 นายธนชัย อาจหาญ
(ผู้จัดการภาคสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน)
 
 ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพัฒน์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
 
 
 นายพลากร วงศ์กองแก้ว
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
 
 
 
 
 
 
 
นายนฤทธิ์ คำธิศรี
นักเกษตรกร การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปลูกจิตสำนึกในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย (กลุ่มนิสิต/นักศึกษา)
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปลูกจิตสำนึกในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย (กลุ่มอาจารย์/เจ้าหน้าที่) 
 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปลูกจิตสำนึกในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย (กลุ่มนิสิต/นักศึกษา)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC