gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news งานสิงห์อีสานสัมพันธ์ 2559 สิงห์ในศตวรรษที่ 21
งานสิงห์อีสานสัมพันธ์ 2559 สิงห์ในศตวรรษที่ 21 Print

เมื่อวันที่ 30 - 31 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัด งานสิงห์อีสานสัมพันธ์ 2559 ร่วมกับมหาวิทยาลัยและวิทยาเขตต่างๆ   โดยมีแม่งานคือ อ.อภิชิต เหมือยไธสง และคณาจารย์รัฐศาสตร์การปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์ของโครางการ1.เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีของคณาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐศาสตร์การปกครอง 2.เพื่อให้คณาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิชาการและประสบการณ์ การดำเนินชีวิตและการใช้ชีวิตอยู่ในสังคม 3.เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพ ด้านวิชาการ กีฬา นันทนาการต่างๆ ส่งเสริมการแสดงซึ่งบทบาทหน้าที่ของนักรัฐศาสตร์ที่ดี 4.เพื่อให้นักศึกษา ศิษย์เก่า ได้ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รวมทั้งสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามแห่งท้องถิ่นให้ดำรงอยู่คู่กับสังคมไทยสืบไป โดยในงานมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายท่าน ได้แก่ พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.  พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ ผศ.  รศ.ดร.พรอมรินทร์ พรหมเกิด ผศ.เชิงชาญ จงสมชัย เป็นต้น

 

  

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC