gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news รายชื่อนักศึกษา โควต้า ประจำปี 2555
รายชื่อนักศึกษา โควต้า ประจำปี 2555 Print
There are no translations available.

 
 
รายชื่อคณะศึกษาศาสตร์  สาขาการสอนภาษาอังกฤษ
 
ที่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียนเดิม จังหวัด
1 นางสาว นุจรินทร์ ยอดประทุม โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู
2 นางสาว ขนิษฐา บุตรเทพ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู
3 นางสาว ศลิษา ดาด้วง โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู
4 นางสาว ธมนวรรณ ชัยพรมมา โรงเรียนแวงน้อยศึกษา ขอนแก่น
5 นาย ธีรพงษ์ อุตเสนา โรงเรียนแวงน้อยศึกษา ขอนแก่น
6 นางสาว อุษณีย์ ฮามคำฮัก โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม อุดรธานี
7 นางสาว ศิริรัตน์ วันทวี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ขอนแก่น
8 นางสาว ชมพูนุท นพประเสริฐ โรงเรียนขามแก่นนคร ขอนแก่น
9 นางสาว ปรียาพร สมหงอก โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ขอนแก่น
10 นางสาว ศิลาพร พงษ์สระพัง โรงเรียนสระพังวิทยาคม ชัยภูมิ
11 นางสาว จิติกานต์ คำเหนือ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น
12 นางสาว อมรรัฐ จันโสภา โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม ขอนแก่น
13 นางสาว เกศรินทร์ กองโทน โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม ขอนแก่น
14 นางสาว ศุภาวรรณ ซุยกระเดือง โรงเรียนบ้านฝางวิทยายน ขอนแก่น
15 นาย ไกรสร เขียวมี โรงเรียนจระเข้วิทยายน ขอนแก่น
16 นางสาว ศรีสุดา ประสาร โรงเรียนจระเข้วิทยายน ขอนแก่น
17 นาย วุฒิไกร แก้วมาตร โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร หนองบัวลำภู
18 นาย สุริโย นิลภูผา โรงเรียนสระพังวิทยาคม ชัยภูมิ
19 นางสาว โสภิตา พิทักษ์กุล โรงเรียนสระพังวิทยาคม ชัยภูมิ
20 นางสาว อุษาวดี โฮมบุญ โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม ขอนแก่น
21 นางสาว สุภาพร สังประการ โรงเรียนพังทุยพัฒนาศึกษา ขอนแก่น
22 นางสาว วรุฒศรา ชีกว้าง โรงเรียนพังทุยพัฒนาศึกษา ขอนแก่น
23 นางสาว วราภรณ์ ศรีพัดยศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู
24 นางสาว หนึ่งฤทัย ช่างประเสริฐ โรงเรียนยางคำพิทยาคม ขอนแก่น
25 นาย สุมัน ทิพย์มี โรงเรียนชัยนาคำวิทยา อุดรธานี
26 นางสาว ปาริดา เครือเนตร วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน อุดรธานี
27 นางสาว อรอุมา โสณะโชติ โรงเรียนขามแก่นนคร ขอนแก่น
28 นางสาว อนงงค์นาฎ ทาสี โรงเรียนน้ำพองศึกษา ขอนแก่น
29 นาย สุขสันต์ ประสมสมัย โรงเรียนน้ำพองศึกษา ขอนแก่น
30 นางสาว พนิดา สุดาทิพย์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ขอนแก่น
31 นางสาว รัตนา ทิพย์ลม โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ขอนแก่น
32 นางสาว ยุภาวัลย์ เถาคำแก้ว โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ขอนแก่น
33 นางสาว รัชฎาพร พรมตาใกล้ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ขอนแก่น
34 นายรณชัย
 กิจอำลา โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร กาฬสินธุ์
35
นางสาว
สุรัตนา
รัตนบุตร
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
กาฬสินธุ์
36
นางสาว
สมฤทัย
บุญคำมูล
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
กาฬสินธุ์
37
นางสาว
สกรี
วังมา
โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา
ขอนแก่น
38
นางสาววราพร
พลเยี่ยม
โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา
ขอนแก่น
39
นางสาว
นันธิญา
ศรีภิรมย์
โรงเรียนหนองหานวิทยา
อุดรธานี
40
นางสาว
ดวงกมล
พรมรินทร์
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
ขอนแก่น
41
นางสาว
พิมพ์วิภา
หลุ่มใส
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
ขอนแก่น
42
นางสาว
ไอรดาร์
ศรีวิชัย
โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร
มหาสารคาม
43
นางสาว
วันวิสา
พานิช
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
ขอนแก่น
44
นางสาว
กัญญารัตน์
สิทธิเกษมพานิช
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
ขอนแก่น
45
นางสาว
อุทัยวรรณ
โพธิ์สม
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
ขอนแก่น
46
นางสาว
ยุวธิดา
ภูพาดทอง
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
กาฬสินธุ์
47
นาย
พงศธร
ไวมาตย์
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
กาฬสินธุ์
48
นาย
ประเวช
สร้อยสีทา
โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร
หนองบัวลำภู
49
นางสาว
กมลนาฎย์
พุทธโคตร
โรงเรียนอุบลรัตน์วิทยาคม
ขอนแก่น
50
นางสาว
วัชราภรณ์
รื่นนุสาน
โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม
ขอนแก่น
51
นางสาว
นันทวัน
โพธิ์พล
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
หนองบัวลำภู
52
นางสาว
ลลิตา
คำทุย
โรงเรียนหนองเรือวิทยา
ขอนแก่น
53
นางสาว
นิภัทรา
สนสายสิงห์
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
หนองบัวลำภู
54
นางสาว
ปวีณา
ทะสังขา
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
หนองบัวลำภู
55
นางสาว
รุ่งนภา
นันอุมาลี
โรงเรียนหนองเรือวิทยา
ขอนแก่น
56
นาย
ชนะชน
นาปาน
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
หนองบัวลำภู
57
นางสาว
พิมพิไล
กุลธานี
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
ขอนแก่น
58
นาย
อนิรุต
ศรีผ่านอ้วน
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
หนองบัวลำภู
59
นาย
สมปัญญา
เหล่าสุนา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
ขอนแก่น
60
นางสาว
พิมพ์นิภา
สุโพธิ์
โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา
ขอนแก่น
 
 
รายชื่อคณะศึกษาศาสตร์  สาขาการศึกษาปฐมวัย
 
 
ที่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียนเดิม จังหวัด
1 นางสาว พรทิพย์ เหมแดง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 ขอนแก่น
2 นางสาว เนาวรัตน์ ธรรมประโยชน์ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม หนองคาย
3 นางสาว วิราภรณ์ กุมภวงค์ โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม อุดรธานี
4 นางสาว พรพรร สุขเขียว โรงเรียนพระยืนวิททยาคาร ขอนแก่น
5 นางสาว จันทร์จิรา พาลา โรงเรียนจระเข้วิทยายน ขอนแก่น
6 นางสาว ไอลดา คำระกาย โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ขอนแก่น
7 นางสาว ปารมี หลึ่งเทพ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม ขอนแก่น
8 นางสาว ภาวดี ประจวบมอญ โรงเรียนสระพังวิทยาคม ชัยภูมิ
9 นางสาว พรสุดา ภาพันธ์ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ขอนแก่น
10 นางสาว หนึ่งฤทัย รจนาโสม โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม มหาสารคาม
11 นางสาว เดือนเพ็ญ โพธิ์สาย โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ขอนแก่น
12 นางสาว รัตติกา โม่งโม๊ะ โรงเรียนสระพังวิทยาคม ชัยภูมิ
13 นางสาว วรรณภา โม้หนองบัว โรงเรียนพระยืนวิททยาคาร ขอนแก่น
14 นางสาว อักษิพร วงกลาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น
15 นางสาว สุภาวดี เจริญสุข โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
16 นางสาว ปาริฉัตร ไชยเดช โรงเรียนพระธาตุขามแก่นวิทยาลัย ขอนแก่น
17 นางสาว วิชญาพร ชาวไร่เหนือ โรงเรียนจระเข้วิทยายน ขอนแก่น
18 นางสาว จิรรัตน์ แสงสุวรรณ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ขอนแก่น
19 นางสาว ลัดดาวัลย์ ฟักชะนะ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ขอนแก่น
20 นางสาว นวพร ถานดร โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร ขอนแก่น
21 นางสาว อัสนี หมื่นแก้ว โรงเรียนนครขอนแก่น ขอนแก่น
22 นางสาว ธัญญาเนตร ชัยพล โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา อุดรธานี
23 นางสาว กันภิรมย์ ขำอินทร์ โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา อุดรธานี
24 นางสาว วินันญา ขาดรัมย์ โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา อุดรธานี
25 นางสาว ปัณฑารีย์ ปัชชามูล โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา ขอนแก่น
26 นางสาว ทิพย์เกษร สุขขัง โรงเรียนจระเข้วิทยายน ขอนแก่น
27 นางสาว วิจิตรา มะหานิล โรงเรียนจระเข้วิทยายน ขอนแก่น
28 นางสาว ปลาหนัน เคนคา โรงเรียนจระเข้วิทยายน ขอนแก่น
29 นางสาว อุ่นเรือน อาจมนตรี โรงเรียนจระเข้วิทยายน ขอนแก่น
30 นางสาว ปิยนุช ดวงโพธิชัย โรงเรียนพังทุยพัฒนาศึกษา ขอนแก่น
31 นางสาว ณัฐสุดา ศิริพรรณ์ โรงเรียนพังทุยพัฒนาศึกษา ขอนแก่น
32 นาย อนันต์ โยวะ โรงเรียนพังทุยพัฒนาศึกษา ขอนแก่น
33 นางสาว ภนิดา กองกุล โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา ขอนแก่น
34 นางสาว จรัญญา ดาก่ำ โรงเรียนหนองเรือวิทยา ขอนแก่น
35 นางสาว เดือนเพ็ญ อินอุ่นโชติ โรงเรียนพังทุยพัฒนาศึกษา ขอนแก่น
36 นางสาว พิมพ์ชนก สีนนเคน โรงเรียนพังทุยพัฒนาศึกษา ขอนแก่น
37 นางสาว นฤนาถ ทัศนิยม โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น
38 นางสาว ปนัดดา นามใน โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น
39 นางสาว มณีรัตน์ จอมทอง โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น
40 นางสาว ศรสวรรค์ แก้วใส โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น
41 นางสาว เรไร บัวใหญ่รักษา โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น
42 นางสาว อุมาพร บุญดอนยาง โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม ขอนแก่น
43 นางสาว ศิริมา กองอัน โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม ขอนแก่น
44 นางสาว ศุภรัตน์ ศรีสารคาม โรงเรียนฝางวิทยายน ขอนแก่น
45 นางสาว สุพัตรา ปุป้อง โรงเรียนฝางวิทยายน ขอนแก่น
46 นางสาว วิภารัตน์ เขียวอาสา โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร หนองบัวลำภู
47 นางสาว สุณิสา ค้อยชัยภูมิ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร หนองบัวลำภู
48 นางสาว ลดายุ ทองสี โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร หนองบัวลำภู
49 นาย จักรี ศรีมุงคุล โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร หนองบัวลำภู
50 นางสาว จุฑาพร อินทร์เพชร โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร หนองบัวลำภู
51 นางสาว อาสนา จิตสม โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ มหาสารคาม
52 นางสาว ศศิธร ไทยอ่อน โรงเรียนนครขอนแก่น ขอนแก่น
53 นางสาว รสริน บุตรวงค์ โรงเรียนนครขอนแก่น ขอนแก่น
54นางสาว
เบญจพร
ภูยอดตา
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
กาฬสินธุ์
55
นางสาว
เตือนใจ
ภูยอดตา
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
กาฬสินธุ์
56
นางสาว
พัชรี
ชำนาญ
โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม
ขอนแก่น
57
นางสาว
ณัฐรัตน์
พินิจมนตรี
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
ขอนแก่น
58
นางสาว
อุบลลักษณ์
ชาตินาเสียว
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
ขอนแก่น
59
นางสาว
ฤทัยทิพย์
มะโนระกร
โรงเรียนชัยนาคำวิทยา
อุดรธานี
60
นางสาว
บัวลอย
พองชมภู
โรงเรียนชัยนาคำวิทยา
อุดรธานี
61
นางสาว
นันทวัน
ชัยสงค์
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
หนองบัวลำภู
62
นางสาว
สิริวิภา
เรืองชัย
โรงเรียนหนอแสงวิทยศึกษา
อุดรธานี
63
นางสาว
สุวารี
แสนอุบล
โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม
ขอนแก่น
64
นางสาว
กรรณิการ์
เลเฮียง
โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม
ขอนแก่น
65
นางสาว
ทักษิณา
เอกกันหา
โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม
ขอนแก่น
66
นาย
อภิชิต
พิมมะดี
โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม
ขอนแก่น
67
นางสาว
สุพัตรา
สรีวงกต
โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม
ขอนแก่น
68
นาย
สุรชาติ
ทิพราช
โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์
อุดรธานี
69
นางสาว
ขนิษฐา
พาน้ำเที่ยง
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
ขอนแก่น
70
นางสาว
สุพรรษานิลกำแหง
โรงเรียนสีชมพูศึกษาขอนแก่น
71
นางสาว
สุมาลี
คล้ายเพชร
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
ขอนแก่น
72
นางสาว
เบ็ญจวรรณ
ดอนนาโว้
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
ขอนแก่น
73
นางสาว
ทิราพร
ชมภูวิเศษ
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
ขอนแก่น
74
นางสาว
นิภาวรรณ
ปัสสา
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
ขอนแก่น
75
นางสาว
พิราพร
สุมาลัย
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
ขอนแก่น
76
นางสาว
ตวงรัตน์
ดียิ่ง
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
ขอนแก่น
77
นางสาว
นิภาพร
ศาลาคำ
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
ขอนแก่น
78
นาย
ทรงพล
พลค้อ
โรงเรียนฝางวิทยายน
ขอนแก่น
79
นางสาว
ขนิษฐา
ช่างน้ำ
โรงเรียนหนองเรือวิทยา
ขอนแก่น
80
นางสาว
ลลิตา
บุตรศรี
โรงเรียนหนองเรือวิทยา
ขอนแก่น
81
นาย
กิตติ
พระพล
โรงเรียนหนองเรือวิทยา
ขอนแก่น
82
นางสาว
สุจิตรา
สงมา
โรงเรียนหนองเรือวิทยา
ขอนแก่น
83
นางสาว
วิราพร
พรมสา
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
ขอนแก่น
84
นางสาว
อรอนงค์
หลักพันคำ
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
ขอนแก่น
85
นางสาว
ทับทิม
พิมพ์โคตร
โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม
หนองบัวลำภู
86
นางสาว
วันวิสาข์
ปัญจรักษ์
โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม
หนองบัวลำภู
87
นาย
กนกพงษ์
บัวพัฒน์
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
ขอนแก่น
88
นาย
กิตติพัฒน์
วงษ์ชารี
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
ขอนแก่น
89
นางสาว
มนัสวีร์
โชคชัยประเสริฐ
โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม
ขอนแก่น
90
นางสาว
สมฤทัย
ชาที
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3
ขอนแก่น
91
นางสาว
วิลาวรรณ์
โสภารักษ์
โรงเรียนเชียงกลมวิทยา
เลย
92
นางสาว
มาลีวัลย์
เสนานุช
โรงเรียนเชียงกลมวิทยา
เลย
93
นางสาว
อรวรรณ
นารถน้ำพอง
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
ขอนแก่น
94
นางสาว
พัชรี
สานโสกเชือก
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
ขอนแก่น
95
นางสาว
สุภาภรณ์
สุยะทา
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
ขอนแก่น
 
 
รายชื่อคณะมนุษยศาสตร์  สาขาภาษาอังกฤษ
 
 
ที่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียนเดิม จังหวัด
1 นาย วันเฉลิม บุญจรัส โรงเรียนสระพังวิทยาคม ชัยภูมิ
2 นางสาว จินตนา ศรีบุญเรือง โรงเรียนพังทุยพัฒนาศึกษา ขอนแก่น
 
 
รายชื่อคณะสังคมศาสตร์  สาขารัฐศาสตร์การปกครอง
 
 
ที่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียนเดิม จังหวัด
1 นาย ฉัตรชัย ศรีแก้ว โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม ขอนแก่น
2 นาย กิตติพงษ์ มีศรี โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม อุดรธานี
3 นาย ทักษ์ดนัย ไชยนามน โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม อุดรธานี
4 นางสาว มณีรัตน์ สาสิงห์ โรงเรียนสิงห์สมุทร ชลบุรี
5 นางสาว จิราภรณ์ พวงทอง โรงเรียนพระยืนวิททยาคาร ขอนแก่น
6 นางสาว บุษกร สุวรรณศรี โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร ขอนแก่น
7 นาย วัฒนา อุตสาหะ โรงเรียนฝางวิทยายน ขอนแก่น
8 นางสาว นฤมล จันโสภา โรงเรียนฝางวิทยายน ขอนแก่น
9 นางสาว อุมาพร ช่วยเงิน โรงเรียนฝางวิทยายน ขอนแก่น
10 นาย วิทยา แสนศรีคำมวน โรงเรียนจระเข้วิทยายน ขอนแก่น
11นางสาว
รวีวรรณ
วงอนุ
โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม
ขอนแก่น
12
นางสาว
อุษารัตน์
อินนอก
โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม
ขอนแก่น
13 นางสาวนฤมล
พรมโคตร์
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
ขอนแก่น
14
นางสาว
รัตนา
สิงห์กันยา
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
ขอนแก่น
15นางสาว
วิชุดา
นาชัยสิทธิ์
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
ขอนแก่น
16
นางสาว
ศตพร
อาริยะ
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
ขอนแก่น
17
นางสาว
ทัณทิมา
เอกกันหา
โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม
ขอนแก่น
18
นางสาว
ปนัดดา
นามสีฐาน
โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม
ขอนแก่น
19นาย
ธานินทร์
พ่อค้าช้าง
โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม
อุดรธานี
 
 
รายชื่อคณะสังคมศาสตร์  สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 
ที่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียนเดิม จังหวัด
1 นางสาว ภาวิณี ผิวกระจ่าง โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ขอนแก่น
2 นาย วิชาญ พงษ์สระพัง โรงเรียนสระพังวิทยาคม ชัยภูมิ
3 นางสาว วันวิสาข์ ดีไพร วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น
4 นางสาว พรพิรมณ์ ชาวไทย โรงเรียนจระเข้วิทยายน ขอนแก่น
5 นางสาว รัตนา อ่อนเหลา โรงเรียนจระเข้วิทยายน ขอนแก่น
6 นาย ณัฐวุฒิ กงพาน โรงเรียนบังโคมวิทยาคม สกลนคร
7 นาย วิทยา สีพิมพ์ชัด โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม ขอนแก่น
8 นางสาว นุจรินทร์ เมืองพนม โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม ขอนแก่น
9 นาย ภานุเดช จิตอ่ำ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ขอนแก่น
10 นายอรุณ
 เพชรนอก โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา ขอนแก่น
11
 นายชยานนท์
ซ้ายยศ
โรงเรียนจระเข้วิทยายน
ขอนแก่น
12 นางสาวมะลิวัลย์ กกค้างพลู
โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา
ขอนแก่น
 
 

 
รอบโควต้า (ปิดรับสมัคร 16 กุมภาพันธ์ 2555)
 
 
 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC