gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news ร้อยรัก สายใย รวมใจ เป็นหนึ่งเดียว
ร้อยรัก สายใย รวมใจ เป็นหนึ่งเดียว Print

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00 น.มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยโดยหน่วยงานคณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการ"ร้อยรัก สายใย รวมใจ เป็นหนึ่งเดียว"ในการนี้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ) เป็นประธานเปิดโครงการฯฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 นี้

 

 
จึงได้จัดโครงการ "ร้อยรัก สายใย รวมใจ เป็นหนึ่งเดียว"ให้มีการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาขึ้น ระหว่างวันที่ 10-13 พฤษภาคม พ.ศ.2555 ณ หอสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม ห้องประชุมชั้น 1 โดยนักศึกษาคฤหัสถ์และอาจารย์เข้าร่วมจำนวน 100 รูป/คน มีความตระหนักรู้และแนวทางปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับคติพจน์นักศึกษาที่ว่า ระเบียบ สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์ ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อ กัน ระหว่างคณาจารย์นักศึกษาและนักศึกษาด้วยด้วยกันเองจากการทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดความสามัคคีความรักและความภูมิใจในสถาบันการศึกษาของสงฆ์
 

 

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC