gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
พิธีไหว้ครู มมร.อส.2555 Print

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดพิธีไหว้ครู ณ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร โดยได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก พระครูธรรมสารพินิจ เจ้าคณะตำบลศิลา เจ้าอาวาสวัดโนนชัยวนาราม และ พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) เป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา อีกทั้งผู้บริหารระดับสูง ร่วมงานนี้ด้วยได้แก่ พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต และคณาจารย์ร่วมพิธีอย่างคับคั่ง

 


 
 
 

  
พระครูธรรมสารพินิจ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
 
พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน ถวายสักการะ


 
พระครูธรรมสารพินิจ กล่าวให้โอวาท 
ผศ.วิทูล ทาชา หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา รับมอบหนังสือหลักสูตรที่ผ่านการเจิมจาก พระครูธรรมสารพินิจ 
พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต ถวายสักการะ

 
อาจารย์พุทธรักษ์ ปราบนอก ตัวแทนคณาจารย์พิเศษ ถวายสักการะ 
พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวให้โอวาท


 
 

 
นักศึกษาร่วมร้องเพลง พระคุณที่สามและเพลงพระคุณครู

 
พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑโฒ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เมตตานุเคราะห์ร่วมเป็นประธานพิธี

 
นักศึกษา สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ประกอบพิธีบูชาครู 
นักศึกษาวงโปงลางอีสาน หนุ่มปริญญา สาวมหาวิทยาลัย (อ้อม) ขับร้องเพลงบูชาครู 
 
 
คณาจารย์ร่วมฉันภัตตาหารเพล
 
คณะกรรมการตัดสินการประกวดพานไหว้ครู 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC