gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กยศ รอบที่2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กยศ รอบที่2 Print
There are no translations available.

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กยศ รอบที่2

(รอบ2 นี้ หมายถึง ผู้ที่ไม่ได้มาสอบในรอบแรก หรือ ผู้ตั้งใจยื่นสอบในรอบที่ 2)

รอบแรก ยังไม่ประกาศผลนะครับ

 

ให้มาสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2555 ห้อง 114

 
ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล ลงชื่อ หมายเหตุ
1 นางสาวชุติมา  อำพรัตน์    
2 นางสาวศิริรัตน์ วันทวี    
3 นายนิรพล สิทธิศรีจันทร์    
4 นางสาวอภิญญารัตน์ สร้อยไข    
5 นางสาวยุพาภรณ์ รัตนพลแสน    
6 นางสาวยศพร ดวงตาไห้    
7 นางสาวศิริพร เมืองแพน    
8 นางสาวยุพาภรณ์ สมอนา    
9 นางมะยุรี สาสีทะ    
10 นางสาวยลดา ธรรมพร    
11 นางสาวจุฬา ปะระกัง    
12 นางสาวเฟื่องรัตน์ เวียงอินทร์    
13 นางสาวพรรณิพา ขอสูงเนิน    
14 นางสาวกาญจนา โคตรมณี    
15 นางสาวสุจิตรา ดอนพลทัน    
16 นางสาวพิชานันท์ สายขุน    
17 นายอดิศักดิ์ สินทร    
18 นางสาวมาลีวัลย์ เสนานุช    
19 นางสาววิลารรณ์ โสภารักษ์    
20 นางสาวเดือนเพ็ญ โพธิ์สาย    
21 นางสาวธัญญาลักษณ์ ภู่อ่อน    
22 นางสาวสุภาพร โนนท่อน    
23 นางสาววรรณา ศรีบุตร    
24 นางสาวอรพินท์ โม้หาชัย    
25 นางสาวปาริฉัตร ปัญญารักษ์    

 

หมายเหตุ

1. ภาคปกติ สวมชุดกิจกรรม

2. ภาคพิเศษ สวมชุดสุภาพ

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC