gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news กิจกรรมนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน ประจำปีกาศึกษา 2555
กิจกรรมนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน ประจำปีกาศึกษา 2555 Print

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุกราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ดำเนินการให้คณะกรรมการนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ดูแล ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับระเบียบ และคำปรึกษาน้องใหม่ที่ต้องใช้ชีวิตในรั้วสีแสดแห่งนี้ ให้มีความสุข ในช่วงเช้าก็มีกิจกรรมพบปะพูดคุยกับน้องๆ และมีคณาจารย์เข้าพบด้วย เพื่อชี้แจงข้อมูลต่างๆให้กับนักศึกษาได้ทราบ โดยเฉพาะนักศึกษาปีที่ 1 จะต้องแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ต้องได้รับทราบในช่วงนี้ โดยมีพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ หัวหน้างานกิจการนักศึกษาภาคปกติ (คฤหัสถ์) คอยดูแลให้คำแนะนำเป็นทุกวัน และกิจกรรมในช่วงบ่ายก่อนเลิกเรียน รุ่นพี่ก็นัดน้องปี 1 มาขับร้องเพลงมหาวิทยาลัย และร่วมทำกิจกรมต่างๆกับรุ่นพี่ เพื่อสร้างมิตรภาพระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องเป็นทุกวัน

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC