gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news อบรมปฏิบัติกรรมฐานนักศึกษาบรรพชิต ประจำปี 2555
อบรมปฏิบัติกรรมฐานนักศึกษาบรรพชิต ประจำปี 2555 Print
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 งานกิจการนักศึกษาบรรพชิต มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์  รองอธิการบดี พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตอีสาน และผู้บริหารงานกิจการนักศึกษาบรรพชิต นำโดยพระทวี อภโย พระวรชัด ปยุตฺโต พระมหาสัจจารักษ์ ปาลโก และอาจารย์ศักดิ์พงษ์ โสภาจร ได้ดำเนินจัดโครงการอบรมการปฏิบัติกรรมฐานนักศึกษาบรรพชิต ประจำปี 2555  ขึ้น โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 150 รูป เป็นนักศึกษาบรรพชิตทั้งหมด ตั้งแต่ปี 1 ถึงปีที่ 4 เพื่อให้พระนักศึกษาได้รู้และระลึกถึงพ่อแม่ครูอาจารย์ต่างๆ ที่ท่านได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ได้เดินตาม การอบรในครั้งนี้ได้นิมนต์หลวงพ่อเชาวน์พิทย์ สุธีโร น.ธ.เอก วัดศรีภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ที่ได้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดสัมมาปฏิปทาราม เมืองเนเปียร์ ประทศนิวซีแลนด์ และเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยมหามกุกราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานด้วย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC