gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันแรก (บ่าย-ค่ำ)
รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันแรก (บ่าย-ค่ำ) Print

เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2555 ในช่วงบ่าย ของกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ประจำปี 2555 เป็นกิจกรรมบำเพ็บประโยชน์ในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย โดยน้องๆชั้นปีที่ 1 ร่วมกันทำความสะอาดและเก็บขยะ ซึ่งมีชาวบ้านให้กำลังใจและให้ความสนใจเป็นจำนวน มาก หลังจากนั้น นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้จัดกิจกรรมช่วงละลายพฤติกรรมเพื่อให้เกิดความรักความผูกพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยมีพระมหาศุภชัย สุภกิจโจ หัวหน้ากองกิจการนักศึกษาและคณะทำงานติดตามดูแลตลอดเส้นทาง

 





















































































 
ในช่วงคำเป็นกิจกรรมจุดเทียนปัญญาและถวายพระพรในหลวง ณ บริเวณหน้าอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร โดยมี พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ เป็นผู้บรรยาย พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต พระขวัญประชา ธมฺมวุฑฺโฒ พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ นายสุชาติ โคตรทุม นายเอกชาตรี สุขเสน และคณาจารย์ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้















 





















 
ตัวอย่างภาพ Panorama กิจกรรมรับน้อง
 
 
 

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC