gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news มมร.วิทยาเขตอีสานดำเนินการรับสมัครนักศึกษาจาก ม.อีสาน
มมร.วิทยาเขตอีสานดำเนินการรับสมัครนักศึกษาจาก ม.อีสาน Print
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการ วิทยาเขตอีสาน ผศ.วิทูล ทาชา หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา และเจ้าหน้างานทะเบียนและวัดผล ได้เดินทางไปจัดนิทรรศการวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยอีสาน บ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อจัดรับสมัครนักศึกษาตามที่ สกอ. มอบนโยบายให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ดำเนินการให้รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยอีสาน และแนะนำหลักสูตรต่างที่ดำเนินการจัดการอยู่ในปัจจุบันให้ผู้เข้าร่วมรับฟัง ประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,000 คน และทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานได้รับสมัครนักศึกษาจากมหาวิทยาลันอีสาน จำนวน 47 คน เพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบพิเศษขึ้นในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังมีมหาวิทยาลัยต่างๆเดินทางมารับสมัครนักศึกษาโครงการพิเศษจำนวนมากด้วย

 รศ.ดร.สุมนต์ สกลไลย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พบปะพูดคุยกับพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน

 
 รองอธิการบดีมมร.วิทยาเขตอีสาน รองอธิการบดี ม.อีสาน และรองอธิการบดีฝ่ายิชาการและวิจัย ม.มหาสาคาม
ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้าน วิชาการต่างๆ
 
 
 
 
 
 
 
ผศ.วิทูล ทาชา หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน ได้อธิบายการจัดการศึกษให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและวัดผล มมร.วิทยาเขตอีสานได้อธิบายรายวิชาที่จะต้องศึกษาให้กับผู้สนใจได้รับรู้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่เปิดตลาดวิชาการ
 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC