gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news คณะผู้บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นร่วมถวายปัจจัยเพื่อพัฒนา มมร.วิทยาเขตอีสาน
คณะผู้บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นร่วมถวายปัจจัยเพื่อพัฒนา มมร.วิทยาเขตอีสาน Print

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 มหาวิทยาลัยมหามกุกราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตอีสาน พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ อาจารย์เอกชาตรี สุขเสน ผู้ช่วยอธิการบดี และคณะ ได้รับนิมนต์จากคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นำโดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดร.สุชาติ โคตรทุม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหาร ส่วนงานต่างๆ ได้ถวายปัจจัยให้กับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เพื่อปรับปรุง พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และซ้อมประตูเหล็กหน้ามหาวิทยาลัย จำนวนเงิน 50,000 บาท และได้ถวายปัจจัยให้กับศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ โดยมีพระมหาสมัย ผาสุโก หัวหน้างานพัฒนาและอบรมเป็นผู้รับปัจจัย จำนวนเงิน 30,000 บาท เพื่อนำไปพัฒนาศูนย์ปฏิบัติธรรม ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ขออนุโมทนาขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ นอกจากนี้ ยังได้เดินทาง ตรวจดูสถานที่จัดแสดงนิทรรศการของ มมร.วิทยาเขตอีสาน ในเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ตรวจดูความเรียบร้อย สถานที่จัดนิทรรศการงานไหม
ของมหาวิทยาลัยมหามกุกราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

 
 

 

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC