gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news ประชุมเตรียมงานสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3
ประชุมเตรียมงานสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 Print
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยนายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ ผู้ประสานงานสิงห์อีสาน ได้นำคณะกรรมการนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง นายธันวากร ทิพฤตรี นายธวัชชัย อ้อกอง นางสาวอัญมณี สีหาสร้อย  และนายจักราวุธ แซ่แต้ ผู้ติดตาม ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมงานสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การประชุมเตรียมงานในครั้งนี้ได้มีนิสิต นักศึกษา ที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 12 สถาบันที่เปิดทำการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปีนี้ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นเจ้าภาพจัดงาน และในช่วงเช้ามี ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดการประชุมงานดังกล่าวด้วย

 
 
ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดการประชุม

 ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.วิทยาเขตอีสาน

ตัวแทนนักศึกษา มรภ.นครพนม

 ตัวแทนนักศึกษา วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 
 ตัวแทนนักศึกษา มรภ.สกลนคร

ตัวแทนนักศึกษา มรภ.สุรินทร์ 

 
 


 
คุยปัญหาและแสดงความคิดเห็นนอกรอบ

 
 

 ตัวแทนนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 
 
 
 
 
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ถ่ายรูปร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 
 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC