gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเผยแผ่
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเผยแผ่ Print

เมื่อวันที่ 18-19-20-21 สิงหาคม 2554 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเผยแผ่ ซึ่งมีวิทยากร ผู้ทรงความรู้มากมาย มาร่วมเป็นวิทยากรในโครงการนีี้ ซึ่งโครงการนี้ มี รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข เป็นแม่งานในการดำเนินการ โดยเน้นนักศึกษาภาคบรรพชิต มีนักศึกษาให้ความสนใจในโครงการนี้อย่างมากมาย

ในช่วงเช้า พระครูพิทักษ์รัตนมงคล เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข กล่าวถวายรายงาน  พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ กล่าวให้โอวาท และทำพิธีเปิดโครงการ 

วันที่ 1 - 2 เป็นการบรรยายและฝึกอบรมภาคปฏิบัติจากวิทยากร ผู้ทรงความรู้ และฟังบรรยายเรื่องการเรียนภาษาอังฤษจากประสบการณ์และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในประเทศญี่ปุ่นในมุมมองของฆราวาส โดย นายชานนท์ ชุมแวงวาปี

 

ฟังบรรยาย การสร้างแรงจูงใจเผื่อแผ่ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ โดย อาจารย์เชิดชาย บุดดี

 

ฟังการบรรยายเรื่อง การอ่านบทความภาษาอังกฤษทางพระพุทธศาสนา โดย อาจารย์นิคม วิเชฏฐพงศ์

 โครงการนี้ มีนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสอนภาษาอังกฤษ ร่วมช่วยงานด้วย

 นักศึกษาผู้เข้าร่วมอบรม ทดสอบบรรยายเป็นภาษาอังกฤษในฐานะ พระนักเผยแผ่

 ผู้เข้าร่วมอบรม ร่วมฝึกสร้างสื่อการสอนจากพระอาจารย์ยูเกรส ศากยะ

 และ พระอาจารย์คัมภีรภาพ มหาคมฺภีโร โดยใช้โปรแกรมประเภท opensouce ในการฝึกอบรม

 

 พระนักศึกษาผู้เข้าร่วมอบรม ทดสอบการใช้สื่อที่ผลิตประกอบการบรรยาย

 

 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์พบปะนักศึกษาและทำพิธีปิดโครงการ

 

 โครงการนี้ เป็นโครงการที่พัฒนาศักยภาพและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะด้านการใช้ซอฟต์แวร์ในการผลิตสื่อเพื่อใช้ในการเผยแผ่ นับว่าเป็นอีกโครงการ ที่สร้างประโยชน์และเปิดโอกาสให้นักศึกษาผู้สนใจภาษาอังกฤษ ได้มีเวทีในการแสดงออกและเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC