gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริยายก

สรุปการประเมินภายใน มมร.วิทยาเขตอีสาน

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจ
ปฏิทินกิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน


ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

20 ก.ค. 2557
วัฒนธรรมอีสานขอนแก่น
ห้องประชุมใหญ่
จำนวน คน
26-27 ก.ค. 2557
สัมมนา นศ.ภาคพิเศษ
ห้องประชุมใหญ่จำนวน คน
1-3 ส.ค. 2557
เลขาธิการครุสภา ห้องประชุมใหญ่
จำนวน 500 คน
26 ส.ค. 2557
จังหวัดขอนแก่น
ห้องประชุมใหญ่
จำนวน คน

 

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน และอบรมกรรมฐานประจำปี 2557
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์, ดร.  รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตอีสาน กล่าวเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ ใน โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน และอบรมกรรมฐานประจำปี 2557 พระนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกสาขาวิชาณ ห้องประชุม อาคาร 80 ปี หลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโกวันที่ 23 – 25 เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช2557
อ่านเพิ่มเติม...
 
วาไรตี้การกุศล ทอล์คโช อ.จตุพล ชมภูนิช ปี2557
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   
 เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  จัดทอล์คโชวาไรตี้การกุศล  อ.จตุพล ชมภูนิช และร่วมชมศิลปะวัฒนธรรมอีสาน โปงลางอีสาน หมุ่นปริญญา สาวมหาลัย มมร.อส มีนักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเป็นอย่างดี..
อ่านเพิ่มเติม...
 
สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ฟังบรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 คณาจารย์ประจำสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้นำพระนักศึกษาและนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ชั้นปีที่ 1และ2 เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่องวัฒนธรรมทางความคิดของจีน จัดโดยคณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตะวันออก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมเข้าฐาน นักศึกษา ป.ตรี ภาคปกติ คฤหัสถ์ 2557
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน งานกิจการนักศึกษา (กิจกรรมเข้าฐาน) โดยรุ่นพี่นักศึกษาปี 2-4 ได้จัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีและกล้าแสดงออก โดยมีฐานกิจกรรมกว่า 14 ฐาน ให้น้องๆ นักศึกษาปี 1 ได้ร่วมกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ ฝึกฝนความอดทน ความมีน้ำใจ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน
อ่านเพิ่มเติม...
 
นักศึกษาปริญญาเอก รุ่น 2 จัด Current Research and Theory in Educational Administration
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

เมื่อวันที่18 กรกฎาคม 2557 งานบัณฑิตวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดสัมมนาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาเอก รุ่น 2 ณ ห้องประชุมย่อย (ห้องเรียน ป.เอก รุ่น 1 ชั่วคราว) นำโดย รศ.วิโรจน์ สารรัตนะ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาบริหารการศึกษา โดยได้เชิญ Professor Dr. Forrest W. Parkay College of Education, Washington State University, U.S.A.
อ่านเพิ่มเติม...
 
มูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ครบ 200 ปี มอบทุนการศึกษา ปี 2557
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2557 พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต และ พระทวี อภโย นำพานักศึกษา ไปที่มูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ครบ 200 ปี เพื่อพิจารณามอบทุนการศึกษา ให้กับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พระสงฆ์ คฤหัสถ์ และนักเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาในระดับสูงยิ่งขึ้นไป จำนวน 10 รูป 10 ทุน
อ่านเพิ่มเติม...
 
สายไฟฟ้าไหม้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9
เขียนโดย Administrator   
 เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ฝ่ายอาคารและสถานที่ โดย พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผศ.วิทูล ทาชา และคณะ ทำการเปลี่ยนสายไฟฟ้าใหม่ ซึ่งสายเส้นเดิมนั้นไหม้ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9 ทางมหาวิทยาลัยจึงขออนุญาตบุคลากร ทุกท่าน ดับไฟฟ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9 ซึ่งคณะนี้ ได้ทำการเปลี่ยนสายไฟใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย

หน้า 1 จาก 176

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

ระบบจัดการ มคอ.

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ระบบตรวจสอบการใช้งานห้องสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

จองห้องอบรมสัมมนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารเรียนและหอสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน mbuisc.ac.th

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

เว็บไซต์คณะและหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

อาคารเรียนและหอสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ล็อกอิน

Lost Password Forgot Username

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คอลัมน์พิเศษ คอน ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา