gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจ

 


ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
กิจกรรมสวดมนต์ ประจำเดือนเมษายน 2559
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ประจำเดือน เมษายน 2559 โดยในพิธีประกอบด้วยพระนักศึกษาและนักศึกษาคฤหัสถ์ร่วมเข้าสวดมนต์และนั่ง สมาธิ ณ หอไตร อาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  ซึ่งกิจกรรมนี้เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการเสนอของ พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผอ.สำนักงานวิทยาเขต ต่อนักศึกษาทีมาร่วมสวดมนต์
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการสอนภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ประจำปี 2559 ณ วัดพิศาลรัญญาวาส
เขียนโดย Administrator   
วันที่ 17-30 เมษายน 2559 โครงการสอนภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศาสตร และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 35 นักศึกษาบรรพชิต/คฤหัสถ์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความสำนึกในวิชาชีพ เสียสละ รู้จกความลำบาก เห็นอกเห็นใจผู้อื่น และปลุกจิตวิญญาณความเป็นครูที่อยู่ในตน วันนี้ขอนำเสนอภาพบรรยากาศกลุ่ม ณ วัดพิศาลรัญญาวาส
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการสอนภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ประจำปี 2559 ณ สวนธรรมพุทธเมตตา
เขียนโดย Administrator   
 
วันที่ 17-30 เมษายน 2559 โครงการสอนภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศาสตร และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 35 นักศึกษาบรรพชิต/คฤหัสถ์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความสำนึกในวิชาชีพ เสียสละ รู้จกความลำบาก เห็นอกเห็นใจผู้อื่น และปลุกจิตวิญญาณความเป็นครูที่อยู่ในตน วันนี้ขอนำเสนอภาพบรรยากาศกลุ่ม ณ สวนธรรมพุทธเมตตา ภูผาสามยอด อ.เอราวัณ จ.เลย
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการสอนภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ประจำปี 2559 กลุ่มวัดปุริมาประดิษฐ์ และวัดป่ามณีโคตร
เขียนโดย Administrator   
วันที่ 17-30 เมษายน 2559 โครงการสอนภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศาสตร และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 35 นักศึกษาบรรพชิต/คฤหัสถ์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความสำนึกในวิชาชีพ เสียสละ รู้จกความลำบาก เห็นอกเห็นใจผู้อื่น และปลุกจิตวิญญาณความเป็นครูที่อยู่ในตน วันนี้ขอนำเสนอภาพบรรยากาศกลุ่มวัดปุริมาประดิษฐ์ และวัดป่ามณีโคตร
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการสอนภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ประจำปี 2559 กลุ่มวัดพิศาลรัญญาวาส
เขียนโดย Administrator   
วันที่ 17-30 เมษายน 2559 โครงการสอนภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศาสตร และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 35 นักศึกษาบรรพชิต/คฤหัสถ์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความสำนึกในวิชาชีพ เสียสละ รู้จกความลำบาก เห็นอกเห็นใจผู้อื่น และปลุกจิตวิญญาณความเป็นครูที่อยู่ในตน วันนี้ขอนำเสนอภาพบรรยากาศของวัดพิศาลรัญญาวาส จังหวัดหนองบัวลำภู
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการสอนภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ประจำปี 2559 กลุ่มวัดป่าเทพวิมุตติ
เขียนโดย Administrator   

วันที่ 17-30 เมษายน 2559 โครงการสอนภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศาสตร และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 35 นักศึกษาบรรพชิต/คฤหัสถ์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความสำนึกในวิชาชีพ เสียสละ รู้จกความลำบาก เห็นอกเห็นใจผู้อื่น และปลุกจิตวิญญาณความเป็นครูที่อยู่ในตน วันนี้ขอนำเสนอภาพบรรยากาศของกลุ่มวัดป่าเทพวิมุตติ จังหวัดบึงกาฬ
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการสอนภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ประจำปี 2559 กลุ่มวัดแสนสุข
เขียนโดย Administrator   

วันที่ 17-30 เมษายน 2559 โครงการสอนภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศาสตร และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 35 นักศึกษาบรรพชิต/คฤหัสถ์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความสำนึกในวิชาชีพ เสียสละ รู้จกความลำบาก เห็นอกเห็นใจผู้อื่น และปลุกจิตวิญญาณความเป็นครูที่อยู่ในตน วันนี้ขอนำเสนอภาพบรรยากาศของกลุ่มวัดแสนสุข จังหวัดอุบลราชธานี
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ ประจำปี 2559 และงานปัจฉิมนิเทศภาคพิเศษ ประจำปี 2558
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และ สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และชุมชนโนนชัย 1-2-3 ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ และงานปัจฉิมนิเทศภาคพิเศษ ประจำปี 2558 โดยในช่วงเช้าพระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พระภิกษุสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา จากนั้นถวายภัตตาหารและร่วมรับประทานอาหาร
อ่านเพิ่มเติม...
 
ปัจฉิมนิเทศ 2558 ป.ตรี ภาคปกติ มมร.อส.
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน งานกิจการนักศึกษา โดยพระมหาสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม ดร. และ พระอาจารย์ณัฐวุฒิ วุฑฺฒิโก ดร. และทีมงานกิจการนักศึกษา ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักศึกษาผู้ที่กำลังจะจบการศึกษาซึ่งเป็นรุ่นพี่ๆ ที่ออกฝึกสอนและออกปฏิบัติงาน โดยในช่วงเช้าได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน เป็นประธานเปิดงานและกล่าวให้โอวาท
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2559 มมร.อส.
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน 2559 งานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  โดย พระอาจารย์ทวี อภโย หัวหน้างานพระสอนศีลธรรม มมร.อส. พร้อมทั้งทีมงานพระสอนศีลธรรม  และเจ้าหน้าที่ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำศูนย์ต่างๆ ได้จัดอบรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  ได้รับความเมตตานุเคราะห์
อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย

หน้า 1 จาก 172

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC