gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริยายก

สรุปการประเมินภายใน มมร.วิทยาเขตอีสาน

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจ
ปฏิทินกิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน


ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

5-8 ส.ค. 2557
อบรมพระนักเผยแผ่ภาษาอังกฤษ
ห้องประชุมใหญ่
จำนวน.......คน
7 ส.ค. 2557
อบรมผู้บริหารสถานศึกษา
ห้องประชุมใหญ่จำนวน 580 คน
9 ส.ค. 2557
อบรมสาขารัฐศาสตร์
ห้องประชุมใหญ่
จำนวน 500 คน
15 ส.ค. 2557
ตอบปัญหาธรรมะภาษาอังกฤษ
ห้องประชุมใหญ่ จำนวน 150 คน
26 ส.ค. 2557
จังหวัดขอนแก่น
ห้องประชุมใหญ่
จำนวน.......คน
29 ส.ค. 2557อบรมครู สพป.ขก.2
ห้องประชุมใหญ่ จำนวน 250 คน
3 ก.ย. 2557
อบรมผู้บริหาร สพป.ขก.1
ห้องประชุมใหญ่ จำนวน 200 คน
5 ก.ย. 2557อบนมครู สพป.ขก.4ห้องประชุมใหญ่ จำนวน 300 คน
11 ก.ย. 2557อบรมครู สพม.ขก.25
ห้องประชุมใหญ่ จำนวน 150 คน
12 ก.ย. 2557
อบรมครู สพป.ขก.1
ห้องประชุมใหญ่ จำนวน 350 คน
24 ก.ย. 2557เปิดบ้าน เรารักขอนแก่น
ห้องประชุมใหญ่จำนวน.......คน
31 ต.ค. 2557
สัมมนารัฐศาสตร์ (ย้ายห้อง)
อาคารหลวงปู่ฯ
จำนวน.......คน
31 ต.ค. 2557อบรม สพป.ขก.1
ห้องประชุมใหญ่ จำนวน 400 คน
13 พ.ย. 2557
ขอนแก่นควอลิตี้คอนกรีต
ห้องประชุมใหญ่
 
14 พ.ย. 2557
สำนักงานสิ่งแวดล้อมขอนแก่น จองห้องประชุมใหญ่จำนวน 300 คน
19 พ.ย. 2557
โรงเรียนสนามบินขอนแก่นห้องประชุมใหญ่จำนวน 300 คน
25 พ.ย. 2557อบจ.ขอนแก่นห้องประชุมใหญ่จำนวน 300 คน
3 ธ.ค. 2557
ประชุมบริษัทประกัน
ห้องประชุมย่อย
จำนวน 50 คน
20-21 ธ.ค. 2557
25 ปี วิทยาเขตอีสาน
ห้องประชุมใหญ่
 

 

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
เตรียมงานพิธีฉลองครบ 25 ปี (ต่อ)
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 คณาจารย์และนักศึกษา ร่วมเตรียมงานพิธีฉลองครบ 25 ปี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทั้งนักศึกษาบรรพชิตและคฤหัสถ์ร่วมแรงอย่างแข็งขัน เพื่อให้งานออกมาดีที่สุด โดยมี รองอธิการบดี และ ผู้อำนวยการ 3 สำนักดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งวันที่ 20 จะเป็นการสัมมนามหามกุฏวิชาการ ในช่วงเย็นจะเป็นพิธีพุทธาภิเษก
อ่านเพิ่มเติม...
 
เตรียมความพร้อมสื่อนิทรรศการ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตอนที่ 2
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 อ.รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี ประธานหลักสูตรสาขาวิชาปฐมวัย และนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ร่วมผลิตสื่อกระดาษ และหุ่นมื่อ เป็นนิทรรศการที่จะจัดแสดงในงานครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 20-21 ธันวาคม 2557
อ่านเพิ่มเติม...
 
เตรียมสถานที่งานอบรมครูพระสอนศีลธรรม
เขียนโดย Administrator   
 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 พระอาจารย์ทวี อภโย หัวหน้าพระสอนศีลธรรม และพระอาจารย์ ธงชัย กตชโย นำนักศึกษาบรรพชิต และคฤหัสถ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ เข้าช่วยทำความสะอาดสถานที่อบรมและหอพัก สำหรับพระสอนศีลธรรมที่จะเดินทางมาถึงในวันที่ 19 ธันวาคม 2557
อ่านเพิ่มเติม...
 
เตรียมความพร้อมสื่อนิทรรศการ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 อ.รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี ประธานหลักสูตรสาขาวิชาปฐมวัย และนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ร่วมผลิตสื่อกระดาษ และหุ่นมื่อ เป็นนิทรรศการที่จะจัดแสดงในงานครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 20-21 ธันวาคม 2557
อ่านเพิ่มเติม...
 
เตรียมความพร้อมงานสถาปนา 25 ปี มมร.อส.
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 คณาจารย์และนักศึกษาร่วมเตรียมความพร้อม จัดสถานที่เตรียมงานฉลองครบ 25 ปี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อย่างขยันขันแข็ง ซึ่งงานนั้นจะมีในวันที่ 20 ซึ่งเป็นงานมหามกุฏวิชาการและวันที่ 21 เป็นวันเปิดอาคารเรียนและหอสมุดใหม่
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วัดป่าดงไร่ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข ได้จัดโครงการค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขึ้น เพื่อเป็นการฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่  โดยให้ใช้ภาษาอังกฤษตลอดโครงการ โดยในโครงการนี้ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คฤหัสถ์ เป็นสมาชิกชมรม We speak English เข้าร่วมจำนวน 25 คน ซึ่งโครงการจะดำเนินตั้งแต่วันที่ 11 - 19 ธันวาคม 2557
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
เขียนโดย พระมหาสมัย ผาสุโก   
 

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่ ทุกส่วนงาน ประชุมประจำเดือนพศจิกายน โดยมีวาระสำคัญดังต่อไปนี้ ได้แก่ งานครบรอบ 25 ปี มมร.อส. ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 20-21 ธันวาคมนี้ ฯลฯ
อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย

หน้า 1 จาก 189

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

ระบบจัดการ มคอ.

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ระบบตรวจสอบการใช้งานห้องสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

จองห้องอบรมสัมมนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารเรียนและหอสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน mbuisc.ac.th

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

เว็บไซต์คณะและหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

อาคารเรียนและหอสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ล็อกอิน

Lost Password Forgot Username

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คอลัมน์พิเศษ คอน ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา