gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริยายก

สรุปการประเมินภายใน มมร.วิทยาเขตอีสาน

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจ
ปฏิทินกิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน


ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

5-8 ส.ค. 2557
อบรมพระนักเผยแผ่ภาษาอังกฤษ
ห้องประชุมใหญ่
จำนวน.......คน
7 ส.ค. 2557
อบรมผู้บริหารสถานศึกษา
ห้องประชุมใหญ่จำนวน 580 คน
9 ส.ค. 2557
อบรมสาขารัฐศาสตร์
ห้องประชุมใหญ่
จำนวน 500 คน
15 ส.ค. 2557
ตอบปัญหาธรรมะภาษาอังกฤษ
ห้องประชุมใหญ่ จำนวน 150 คน
26 ส.ค. 2557
จังหวัดขอนแก่น
ห้องประชุมใหญ่
จำนวน.......คน
29 ส.ค. 2557อบรมครู สพป.ขก.2
ห้องประชุมใหญ่ จำนวน 250 คน
3 ก.ย. 2557
อบรมผู้บริหาร สพป.ขก.1
ห้องประชุมใหญ่ จำนวน 200 คน
5 ก.ย. 2557อบนมครู สพป.ขก.4ห้องประชุมใหญ่ จำนวน 300 คน
11 ก.ย. 2557อบรมครู สพม.ขก.25
ห้องประชุมใหญ่ จำนวน 150 คน
12 ก.ย. 2557
อบรมครู สพป.ขก.1
ห้องประชุมใหญ่ จำนวน 350 คน
24 ก.ย. 2557เปิดบ้าน เรารักขอนแก่น
ห้องประชุมใหญ่จำนวน.......คน

 

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ตรวจงานงวดที่ 9 อาคารเรียนและหอสมุด มมร.อส.
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน ก่อสร้างอาคารเรียนและหอสมุด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ตรวจรับมอบงานงวดที่ 9 นำโดย อาจาย์เอกชาตรี สุขเสน รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข ผศ.วิทูล ทาชา อาจารย์แก่นเพชร แฝงสีพล อาจารย์วรเทพ เวียงแก อาจารย์ธนกร ชูสุขเสริม อาจารย์แสงอาทิตย์ ไทยมิตร นายบวรชินอ้วน นายทวีศรีปรีชาญาณ พันธ์แก้ว นายปิยะชาติ สระบัว และผู้ควบคุมงาน ออกลงพื้นที่ตรวจ ได้ผล 96.17% สูงกว่าแผน 11.79%
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 100%
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 11-14 กันยายน 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข ได้จัดโครงการเสริมทักษะและการสื่อสารภาษาอังกฤษ (การใช้ภาษาอังกฤษ 100%) ณ วัดป่าสามัคคีสันติธรรม ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น โดยนักศึกษาเป็นนักศึกษากลุ่ม We speak English ซึ่งโครงการนี้นักศึกษาจะต้องใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลาในการสื่อสาร รับฟังบรรยาย การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดยอาจารย์นภกนก เมืองโคตร  พระอาจารย์ยูเกศ ศากยะ ดร.สิทธิพร เกษจ้อย
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ Symposium
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตรปฐมวัย ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปี 3-5 จำนวน 15 คน เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ Symposium ณ วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันผลิตสื่อสำหรับปฐมวัย รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเล่านิทานพร้อมทั้งนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียนโดย นักศึกษาชั้นปีที่ 5 
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีไหว้ครู ปริญญาตรี โท เอก ภาคพิเศษ 2557
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน งานกิจการนักศึกษาภาคพิเศษ ได้จัดพิธีไหว้ครูให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน โดยมี พระครูวินัยธรเชาวพิทย์ สุธีโร เป็นประธาน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะคณาจารย์ และนักศึกษา โดยในช่วงเช้านักศึกษาเดินขบวนพานพุ่มจากบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย กล่าวคำขอขมา ร้องเพลงพระคุณที่ 3 ตัวแทนนักศึกษาถวานพาน คณาจารย์กล่าวให้โอวาท
อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมวันไหว้ครูของนักศึกษา ปริญญาตรี ทุกชั้นปีทั้งภาคพรรพชิตและภาคคฤหัสถ์ ปีการศึกษา 2557
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   
  เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการกิจกรรมวันไหว้ครูของนักศึกษา ปริญญาตรี ทุกชั้นปีทั้งภาคพรรพชิตและภาคคฤหัสถ์ โดยมี พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน เป็นประธานในพิธีพร้อมคณาจารย์เจ้าหน้าทุกฝ่ายเพื่อเป็นการแสดงออก ถึงความรักและเคารพในครูอาจารย์ตามที่ท่านได้สั่งสอนมา และมียังการเจิมหนังสือหลักสูตรการศึกษาในปีการศึกษา 2557 เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางด้านการศึกษสืบต่อไป
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมประจำเดือน สิงหาคม ครั้งที่ 8/2557
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   
 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 เป็นการประชุมประจำเดือน สิงหาคม ครั้งที่ 8/2557 ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยมีพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีเป็นประธาน พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ โดยวาระการประชุมได้แก่ เตรียมความพร้อม งานพิธีไหว้ครู ในวันที่ 4 กันยายน 2557
อ่านเพิ่มเติม...
 
ตรวจงานงวดที่ 810 อาคารเรียนและหอสมุด มมร.อส
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 คณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมการก่อสร้างอาคารเรียนและหอสมุดมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ตรวจรับมอบงานงวดที่ 8 นำโดย อาจารย์เอกชาตรี สุขเสน รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข ผศ.วิทูล ทาชา อาจารย์แก่นเพชร แฝงสีพล อาจารย์วรเทพ เวียงแก อาจารย์ธนกร ชูสุขเสริม อาจารย์แสงอาทิตย์ ไทยมิตร
อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย

หน้า 1 จาก 182

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

ระบบจัดการ มคอ.

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ระบบตรวจสอบการใช้งานห้องสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

จองห้องอบรมสัมมนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารเรียนและหอสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน mbuisc.ac.th

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

เว็บไซต์คณะและหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

อาคารเรียนและหอสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ล็อกอิน

Lost Password Forgot Username

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คอลัมน์พิเศษ คอน ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา