gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริยายก

สรุปการประเมินภายใน มมร.วิทยาเขตอีสาน

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจ
ปฏิทินกิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน


ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

5-8 ส.ค. 2557
อบรมพระนักเผยแผ่ภาษาอังกฤษ
ห้องประชุมใหญ่
จำนวน.......คน
7 ส.ค. 2557
อบรมผู้บริหารสถานศึกษา
ห้องประชุมใหญ่จำนวน 580 คน
9 ส.ค. 2557
อบรมสาขารัฐศาสตร์
ห้องประชุมใหญ่
จำนวน 500 คน
15 ส.ค. 2557
ตอบปัญหาธรรมะภาษาอังกฤษ
ห้องประชุมใหญ่ จำนวน 150 คน
26 ส.ค. 2557
จังหวัดขอนแก่น
ห้องประชุมใหญ่
จำนวน.......คน
29 ส.ค. 2557อบรมครู สพป.ขก.2
ห้องประชุมใหญ่ จำนวน 250 คน
3 ก.ย. 2557
อบรมผู้บริหาร สพป.ขก.1
ห้องประชุมใหญ่ จำนวน 200 คน
5 ก.ย. 2557อบนมครู สพป.ขก.4ห้องประชุมใหญ่ จำนวน 300 คน
11 ก.ย. 2557อบรมครู สพม.ขก.25
ห้องประชุมใหญ่ จำนวน 150 คน
12 ก.ย. 2557
อบรมครู สพป.ขก.1
ห้องประชุมใหญ่ จำนวน 350 คน
24 ก.ย. 2557เปิดบ้าน เรารักขอนแก่น
ห้องประชุมใหญ่จำนวน.......คน
31 ต.ค. 2557
สัมมนารัฐศาสตร์
ห้องประชุมใหญ่
จำนวน.......คน

 

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ประเพณีทอดเทียนประจำปี
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557  คณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดขอนแก่นได้จัดประเพณีทอดเทียนประจำปี  โดยในปีนี้วัดโนนชัยวนาราม  ได้รับเป็นเจ้าภาพสถานที่ในการจัดงานในครั้งนี้  โดยมี พระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 (ธ) พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ)  พระครูธรรมสารพินิจ เจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น-พระยืน (ธ) และมีพระเถรานุเถระจำนวนมากร่วมในงานครั้งนี้ พร้อมทั้งอุบาสกอุบาสิกา และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
อ่านเพิ่มเติม...
 
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาโท มมร. วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย
เขียนโดย พระมหาสมัย ผาสุโก   

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์, ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เป็นประธานและกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา โดยงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี ปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2557
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 19-21 กันยายน 2557 งานกิจการนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อาจารย์เอนก มูลมา อาจารย์วรเทพ เวียงแก อาจารย์สุทธินันท์ พรหมพันธ์ใจ อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี อาจารย์คัมภีรภาพ คงสำรวย และคณะกรรมการ นำนักศึกษาปริญญาตรี ภาคพิเศษ เข้าอบรมปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าบ้านค้อ (วัดป่าสามัคคีสันติธรรม) เป็นเวลา 3 วัน
อ่านเพิ่มเติม...
 
มมร.วิทยาเขตอีสาน สัมมนาวิชาการส่งเสริมความเข้มแข็งในสถาบันการศึกาาและชุมชน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 เครื่อข่ายสถาบันอุดมศึกษาอีสานตอนบน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งในสถาบันการศึกษาและชุมชน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้นำชุมชน บ้านโนนชัย ตำบลในเมือง และบ้านดอนยาง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้เชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ความรู้ทางด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดมาให้ความรู้ นอกจากนี้ได้ศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลธัญญารักษ์จังหวัดขอนแก่นอีกด้วย
อ่านเพิ่มเติม...
 
ตรวจงานงวดที่ 9 อาคารเรียนและหอสมุด มมร.อส.
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน ก่อสร้างอาคารเรียนและหอสมุด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ตรวจรับมอบงานงวดที่ 9 นำโดย อาจาย์เอกชาตรี สุขเสน รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข ผศ.วิทูล ทาชา อาจารย์แก่นเพชร แฝงสีพล อาจารย์วรเทพ เวียงแก อาจารย์ธนกร ชูสุขเสริม อาจารย์แสงอาทิตย์ ไทยมิตร นายบวรชินอ้วน นายทวีศรีปรีชาญาณ พันธ์แก้ว นายปิยะชาติ สระบัว และผู้ควบคุมงาน ออกลงพื้นที่ตรวจ ได้ผล 96.17% สูงกว่าแผน 11.79%
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 100%
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 11-14 กันยายน 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข ได้จัดโครงการเสริมทักษะและการสื่อสารภาษาอังกฤษ (การใช้ภาษาอังกฤษ 100%) ณ วัดป่าสามัคคีสันติธรรม ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น โดยนักศึกษาเป็นนักศึกษากลุ่ม We speak English ซึ่งโครงการนี้นักศึกษาจะต้องใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลาในการสื่อสาร รับฟังบรรยาย การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดยอาจารย์นภกนก เมืองโคตร  พระอาจารย์ยูเกศ ศากยะ ดร.สิทธิพร เกษจ้อย
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ Symposium
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตรปฐมวัย ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปี 3-5 จำนวน 15 คน เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ Symposium ณ วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันผลิตสื่อสำหรับปฐมวัย รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเล่านิทานพร้อมทั้งนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียนโดย นักศึกษาชั้นปีที่ 5 
อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย

หน้า 1 จาก 182

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

ระบบจัดการ มคอ.

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ระบบตรวจสอบการใช้งานห้องสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

จองห้องอบรมสัมมนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารเรียนและหอสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน mbuisc.ac.th

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

เว็บไซต์คณะและหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

อาคารเรียนและหอสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ล็อกอิน

Lost Password Forgot Username

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คอลัมน์พิเศษ คอน ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา