gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจ


ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร


ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)
เขียนโดย นายจำนงค์ นามมา   

กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)โดย คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและสาขาการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ ๑
อ่านเพิ่มเติม...
 
สัมมนาวิชาการ ป.โท,ป.เอก ณ ร.ร.แก่นครวิทยาลัย
เขียนโดย นายจำนงค์ นามมา   
 

สัมมนาการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2564
“ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้นําทางวิชาการ”นักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 4นักศึกษา ระดับปริญญาโท รุ่นที่ 9 ณ ห้องประชุม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่นวันเสาร์ ที่5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการจริยธรรมสัญจร มมร.อส.2565
เขียนโดย นายจำนงค์ นามมา   
โครงการจริยธรรมสัญจร มมร.อส.2565 ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่25 มกราคม2565 โดยมีการสัมนาทำความเข้าใจและถ่ายทอดประสบการณ์ วิธีการในการออกสัญจรบรรยายธรรมะตามโรงเรียนทั้งในและนอกจังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการเผยแพร่ธรรมะและเป็นการประชาสัมพันธ์และแนะแนวทางการศึกษาต่อของนักเรียนในระดับชั้นม.6 อีกด้วย
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการบุญเทศน์มหาชาติ มมร.อส.2565
เขียนโดย นายจำนงค์ นามมา   

โครงการประเพณีเทศน์มหาชาติประจำปี2565 จัดขึ้น13-15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์บุญประเพณีบุญเดือน4ของภาคอีสานที่มีความสำคัญเกี่ยวกับพุทธศาสนา
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการบำเพ็ญประโยชน์ การสอนสังคมและการสอนพุทธฯ
เขียนโดย นายจำนงค์ นามมา   

 คณาจารย์และนักศึกษา คณะสังคมศาสต์และ สาขาการสอนพระพุทธศาสนาคณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา เพื่อพัฒนาทัศนียภาพภายในมหาวิทยาลัย ในวันที่26-27กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
 
ภาวะผู้นำตามแนวพุทธศาสตร์ พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ …
เขียนโดย นายจำนงค์ นามมา   

รองอธิการบดีวืทยาเขตอีสานนำผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอก รับฟังการบรรยาย หัวข้อภาวะผู้นำตามแนวพุทธศาสตร์ โดยพระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ ณ ห้องประชุมเขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ
 
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการปฏิบัติธรรมของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ขอนแก่น
เขียนโดย นายจำนงค์ นามมา   

โครงการปฏิบัติธรรมของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ขอนแก่น เป็นโครงการในหลักสูตรการเรียนการสอน ของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย ทั้งป.ตรี ป.โทและป.เอก


อ่านเพิ่มเติม...
 
พระครูสุธีจริยวัฒน์,ผศ.ดร.รองอธิการบดีร่วมงานกฐินที่วัดตรีสวัสดิ์วนาราม
เขียนโดย นายจำนงค์ นามมา   

พระครูสุธีจริยวัฒน์,ผศ.ดร.รองอธิการบดี มมร.อส.ร่วมงานบุญกฐินที่วัดตรีสวัสดิ์วนาราม อ.ด่านซ้าย จ.เลย ซึ่งมีพระสงฆ์และสามเณรอยู่จำพรรษาครบไตรมาสแลศึกษาเล่าเรียนที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จำนวนกว่า 80รูป โดยในครั้งที่มีพุทธศาสนิกชน ร่วมถวายผ้ากฐินและร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก ตามมาตรการเฝ้าระวัง โรคโควิด19 อย่างเคร่งครัด


อ่านเพิ่มเติม...
 
พระครูสุธีจริยวัฒน์,ผศ.ดร.รองอธิการบดีลงพื้นที่ วางแนวชี้จุด การก่อสร้างอาคาร
เขียนโดย นายจำนงค์ นามมา   

พระครูสุธีจริยวัฒน์,ผศ.ดร.รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ลงพื้นที่ วางแนวชี้จุด
การก่อสร้างอาคารสัมมนาและอาคารเรียนบัณฑิตวิทยาลัย ณ บริเวณสนามฟุตบอลในตำนาน ในพื้นที่ของ มมร.อส.
  11ตุลาคม 2564


อ่านเพิ่มเติม...
 
คณะสงฆ์ธรรมยุติขอนแก่นและมมร.อส.ช่วยภัยน้ำท่วม
เขียนโดย นายจำนงค์ นามมา   

คณะสงฆ์ธรรมยุติจังหวัดขอนแก่นนำโดย พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาอีสาน ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่บ้านป่าม่วง ต.โคกสำราญอ.บ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น พร้อมศิลปิน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา

 


 

อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย

หน้า 1 จาก 206

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

รวมคำสั่ง มมร.อส.

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC