gototopgototop
จับฉลากของขวัญปีใหม่ และร่วมแข่งกีฬาประจำปี 2561 รับปี 2562 พิมพ์

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดประชุมประจำเดือนธันวาคม ทั้งในส่วนผู้บริหารพระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี และบุคลากรวิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมในครั้งนี้ หลังจากนั้นร่วมรับประทานอาหาร พร้อมทั้งจับฉลากของขวัญปีใหม่ และร่วมแข่งกีฬาประจำปี 2561 และร่วมเล่นกีฬาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและความสามัคคี 
ดูบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่