gototopgototop
ออกประชาสัมพันธ์นักศึกษา 2562 พิมพ์
เมื่อวันที่ 25-30 มกราคม 2561 อ.ศักดิพงษ์ โสภาจร และนักศึกษาศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้ออกประชาสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 ใน 3 คณะ 10 สาขาวิชา เพื่อให้นักเรียนผู้สนใจในสาขาวิชาต่างๆ ได้ทราบรายละเอียดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงอาชีพที่สามารถเป็นได้ในอนาคตในการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน