gototopgototop
ออกประชาสัมพันธ์นักศึกษา 2562 พิมพ์
เมื่อวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2562  พระใบฎีกาทวี อภโย ดร. และ ดร.เอนก มูลมา และนักศึกษา ออกประชาสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 ใน 3 คณะ 10 สาขาวิชา เพื่อให้นักเรียนผู้สนใจในสาขาวิชาต่างๆ ได้ทราบรายละเอียดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงอาชีพที่สามารถเป็นได้ในอนาคตในการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน